Tributació lloguer vacacional. Tot el que has de saber

tributacio lloguer vacacional

A continuació estipulem els impostos que s’han d’aplicar per dur a terme una correcta tributació lloguer vacacional. Per conèixer com identificar el lloguer vacacional seguiu el següent link amb l’entrada del nostre blog d’actualitat.

IAE del lloguer vacacional

El simple lloguer de pisos o apartaments per a caps de setmana o períodes determinats de temps, sense que el titular de l’activitat de lloguer presti cap altre tipus de servei a l’inquilí, constitueix una activitat pròpia de l’Epígraf 861.1 de la Secció primera de les Tarifes, “Lloguer d’habitatges”.

No hem d’oblidar, una vegada classificada l’activitat en el seu grup o epígraf correctament, el règim d’exempcions regulades en la Llei d’Hisendes Locals, conforme al qual estan exemptes de l’IAE les persones físiques residents i els subjectes passius de l’Impost de societats, les societats civils i les entitats de l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.

Aquesta exempció suposa, a l’efecte d’aquest impost, la no obligació de donar-se d’alta en la matrícula de l’impost ni de tributar per aquest, amb independència de les obligacions de caràcter censal que li pugui correspondre complir al subjecte passiu.

IRPF

Amb caràcter general, els rendiments derivats del lloguer d’apartaments turístics tindran la consideració de rendiments del capital immobiliari.

Perquè aquesta qualificació sigui procedent, el lloguer s’ha de limitar a la mera posada a la disposició d’un immoble durant un període de temps, sense que vagi acompanyat de la prestació de serveis propis de la indústria hotelera.

L’arrendament es pot entendre com una activitat empresarial i els rendiments derivats d’aquesta tindran la consideració de rendiments d’activitats econòmiques quan, a més de posar a disposició l’immoble, s’ofereixin, durant l’estada dels arrendataris, serveis propis de la indústria hotelera com poden ser: serveis periòdics de neteja, de canvi de roba, de restauració, d’oci o uns altres de naturalesa anàloga o quan, sense prestar tals serveis, es disposi d’una persona amb contracte laboral i jornada completa per a l’ordenació de l’activitat.

IVA/ITP

 • Qui realitza arrendaments d’allotjaments turístics té, a l’efecte de l’IVA, la condició d’empresari.
 • Com a realitzats per empresaris els arrendaments d’allotjaments turístics estan subjectes a l’IVA.
 • La subjecció a l’IVA determina la no subjecció al concepte de Transmissions Patrimonials Oneroses de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP), tret que sigui aplicable l’exempció en l’IVA (art 4. quatre LIVA).
 • Conforme a la doctrina de la Direcció general de Tributs estan exempts de l’IVA i, per tant, subjectes a Transmissions Patrimonials Oneroses de l’ITP aquells arrendaments d’allotjaments turístics en els quals l’arrendador NO presta serveis típics de la indústria hotelera. En aquests casos, l’arrendador no ha de presentar ni ingressar l’IVA.
 • En cas de prestar-se serveis propis de la indústria hotelera, l’arrendament d’un apartament turístic no estarà exempt de l’IVA i haurà de tributar al tipus reduït del 10 per 100 com un establiment hoteler.
 • En l’ITP, concepte Transmissions Patrimonials Oneroses, la quota tributària dels arrendaments s’obtindrà aplicant sobre la base liquidable la tarifa que fixi la Comunitat Autònoma.

TRIBUTACIÓ LLOGUER VACACIONAL, QUADRE RESUM.

Si es presten serveis complementaris propis indùstria hotelera (neteja, bugaderia, restauració, etc.)

 • IAE: GRUP 685: Allotjaments turístics extrahotelers.
 • IRPF: Rendiments activitat econòmica.
 • IVA: Subjecte i no exempt 100%.
 • ITP: No subjecte.
 • IRNR: Rendiment activitat econòmica obtingut mitjançant ep.
 • D. INFORMATIVAS: MODEL 179: A presentar pels intermediaris (en particular, per plataformes col·laboratives).

Si no es presten serveis complementaris propis indústria hotelera (només lloguer)

 • IAE: EPÍGRAF 861.1: Lloguer d’habitatges.
 • IRPF: Rendiment capital immobiliari (sense reducció).
 • IVA: Exempt.
 • ITP: Tarifa fixada per la CC.AA. En el seu defecte escala prevista en l’art. 12.1 RDL 1/1993.
 • IRNR: Rendiment de capital immobiliari.
 • D. INFORMATIVAS: MODEL 179: A presentar pels intermediaris (en particular, per plataformes col·laboratives).

Què haig de fer ara?

 1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
 2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre blog i videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
 3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
 4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedIn, Facebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter