Nova declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger: Criptomonedes

Criptomonedes declaració informativa 721 - any 2023

El proper dia 1 d’abril finalitza el termini per la presentació, per primera vegada, de la «Declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger», nou model 721, corresponen a l’exercici 2023.


 

Qui estan obligats a presentar el model 721?

Els obligats a presentar el model 721, són les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, que siguin titulars de monedes virtuals a l’estranger, o respecte de les quals tinguin la condició de beneficiaris, autoritzats o d’alguna altra forma ostentin poder de disposició, o de les que siguin titulars reals, custodiades per persones o entitats que proporcionen serveis per salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals, a 31 de desembre de cada any.

No existirà obligació d’informar sobre cap moneda virtual quan els saldos a 31 de desembre de cada tipus de moneda virtual a l’estranger valorats en euros no superin, conjuntament, els 50.000 euros. En cas de superar-se aquest límit conjunt haurà d’informar-se sobre totes les monedes virtuals.

Perquè existeixi l’obligació de declaració de les monedes virtuals situades a l’estranger mitjançant la presentació del model 721 han de concórrer dos requisits:

  • Que aquestes monedes virtuals siguin custodiades per persones o entitats que proporcionen serveis per salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals.
  • Que les persones o entitats a què es refereix el paràgraf anterior no siguin residents a Espanya o establiments permanents en territori espanyol de persones o entitats residents a l’estranger.

 

Independentment de si es tracta d’un “hot wallet” o d’un “cold wallet”, les monedes virtuals que es mantinguin en moneders respecte dels quals el consultant mantingui el control de les claus criptogràfiques privades i, per consegüent, no estiguin custodiades per persones o entitats que proporcionin serveis per salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals, no es tindrien en compte en el còmput dels saldos als que es refereixen els apartats 3.c) i 5.d) de l’article 42 quater i, en conseqüència, no s’informaria sobre les mateixes en el marc de l’obligació d’informació sobre monedes virtuals situades a l’estranger.

 

Quina informació ha de subministrar-se en el model 721?

  • El nom i cognoms o la raó social o denominació completa i, si escau, número d’identificació fiscal del país de residència fiscal de la persona o entitat que proporciona serveis per salvaguardar les claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per mantenir, emmagatzemar i transferir les monedes virtuals, així com el seu domicili o direcció del seu lloc web.
  • La identificació completa de cada tipus de moneda virtual.
  • Els saldos de cada tipus de moneda virtual a 31 de desembre expressats en unitats de moneda virtual i la seva valoració en euros.

 

Si la condició d’obligat a declarar s’hagués extingit abans del 31 de desembre, la informació a subministrar serà la corresponent a la data en la que aquesta extinció es va produir.

La informació s’ha de proporcionar de manera individualitzada per a cada moneda virtual situada a l’estranger, identificant-les amb un IDRegistroDeclarado diferent.

 

Quan s’entén una moneda virtual situada a l’estranger?

Les monedes virtuals s’entendran situades a l’estranger quan la persona o entitat o establiment permanent que les custodiï proporcionant serveis per salvaguardar les claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per mantenir, emmagatzemar i transferir aquestes monedes no estigués obligat a presentar l’obligació d’informació a què es refereix l’apartat 6 de la disposició addicional tretzena de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.

Newsletter