Què són i quina és la tributació de les entitats sense ànim de lucre

entitats sense ànim de lucre

Què són les entitats sense ànim de lucre?

Les entitats sense ànim de lucre són aquelles entitats que orienten la seva activitat i es constitueixen per aconseguir un objectiu superior al del simple guany econòmic, que a més repercuteix en un benefici per la societat.

Els beneficis que s’obtinguin del desenvolupament de les activitats de l’associació es destinaran a la mateixa entitat, perquè aquesta pugui seguir desenvolupant les seves activitats de manera que la col·lectivitat obtingui de millor manera els objectius que l’associació persegueix. Les entitats sense ànim de lucre són les següents:

  • Les fundacions
  • Les associacions declarades d’utilitat pública
  • Les organitzacions no governamentals de desenvolupament
  • Les delegacions de fundacions estrangeres
  • Les federacions esportives espanyoles
  • Les federacions i associacions de les entitats sense fins lucratius a què es refereixen els paràgrafs anteriors.

 

Com tributen les entitats sense ànim de lucre

Com tributen les entitats sense afany de lucre

 

La fiscalitat de les associacions sense ànim de lucre té una tributació més avantatjosa.

D’aquesta manera cal destacar que, les obligacions fiscals de les associacions sense ànim de lucre procedeixen principalment de les quotes dels que s’associïn (i que més tard rebran una contraprestació), i de les rendes que s’hagin generat dels béns immobiliaris o mobiliaris de les associacions sense ànim de lucre.

Si l’associació no està exempta d’IVA, tindrà obligació de presentar declaracions per l’esmentat impost trimestralment, així com el resum anual. No són rellevants les finalitats que es persegueixin (protecció social, causes humanitàries, etc.) perquè sempre que es rebi una contraprestació per aquests béns i serveis, les associacions estaran subjectes a IVA.

Una associació pot realitzar activitats econòmiques exemptes i altres que no ho estan, per això és necessari portar una comptabilitat separada d’ingressos i despeses (Llei 27/2014 IS). D’una banda els propis de l’activitat no lucrativa, i per un altre els d’activitat econòmica.

Quant a l’Impost sobre Societats, hauran de declarar la totalitat de les seves rendes exemptes i no exemptes, però, a la base imposable de l’Impost només s’inclouran les rendes derivades de les explotacions econòmiques no exemptes.

No obstant això, no tenen obligació de declarar les associacions no declarades d’utilitat pública, si els seus ingressos no sobrepassen els 75.000 €, si les seves rendes no exemptes no són majors de 2.000 € i totes les rendes no exemptes, estan subjectes a retenció.

 

Exempcions de les entitats sense ànim de lucre

Quant a l’Impost sobre Societats, ja s’ha explicat que hi ha una possibilitat de no subjecció, quan els ingressos en total no superin els 75.000 € anuals, dels quals, 2.000 € correspondran a les rendes que no estan exemptes que, al seu torn , han de haver-se sotmès a retenció.

Una altra exempció de les obligacions fiscals de les associacions sense ànim de lucre, ve a referir-se a la renda que vingui de les activitats que formen part de la seva finalitat o objecte social.

Al seu torn, comptaran amb una exempció a les obligacions fiscals altres rendes, que són aquelles que s’identifiquin en la transmissió onerosa com que estan subjectes a aquest objecte social específic.


Què haig de fer ara?

  1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
  2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre videoblog on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
  3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
  4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedInFacebook Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.

 

 

Newsletter