SCP o SL diferències

SCP o SL

Què és millor a l’hora d’iniciar un projecte empresarial? Quina forma jurídica és la més convenient? La resposta a aquestes preguntes depèn de molts factors, però en aquesta entrada anem a centrar-nos en la forma jurídica de les Societats Civils Privades SCP i les compararem amb les Societats Limitades SL.

 

SCP o SL diferències

 

La principal diferència en una SCP o SL és la responsabilitat amb tercers

La responsabilitat dels socis per deutes amb tercers resulta una diferència importantíssima entre una SCP. i una SL, i conforma en molts casos un factor decisiu en el moment de decidir l’estructura empresarial per part dels socis.

La Societat Civil Privada mai té personalitat jurídica pròpia. Derivat d’aquest fet, davant tercers, per deutes socials, primer respon la societat amb els seus béns i a falta d’aquests respondran els socis de forma il·limitada amb els seus béns segons els pactes que s’hagin establert, la responsabilitat per deutes socials serà solidària entre els socis i els pactes només es faran valer entre ells.

En canvi, una societat limitada sí que té personalitat jurídica pròpia. Els socis de la societat no tenen responsabilitat patrimonial personal respecte dels deutes de la societat, la qual respon amb el seu patrimoni, sinó que la seva responsabilitat es limita al capital aportat a la societat.

Així mateix, en una Societat Limitada no només els socis respondran pels deutes que es puguin produir. Els administradors, segons el que determina l’article 236 de la Llei de societats de capital, han de respondre davant de la societat, davant els socis i davant dels creditors socials, pel dany que causin per actes o omissions contraris a la llei o als estatuts o pels realitzats incomplint els deures inherents a l’exercici del càrrec, sempre que hi hagi intervingut dol o culpa. La culpabilitat es presumeix, excepte prova en contra, quan l’acte sigui contrari a la llei o als estatuts socials.

 

SOCIETAT CIVIL PRIVADA

La Societat Civil és una societat constituïda per dues o més persones que s’obliguen a posar en comú diners, béns o indústria, amb ànim de repartir entre si els beneficis.

Es podrà constituir en qualsevol forma (contracte escrit o verbal), però si hi ha una aportació de béns immobles o de drets reals, serà necessària l’escriptura pública davant de notari. D’altra banda, no existeix un capital mínim per a la seva constitució.

Amb les reformes fiscals impulsades pel Govern de l’Estat a partir de l’1 de gener de 2016, les societats civils tributen en l’impost sobre societats quan tinguin objecte mercantil, tenint obligacions fiscals i comptables similars a les d’una societat.

Avantatges:

 • No precisa de cap formalitat per constituir-se i per tant el procés de constitució és molt ràpid i molt poc costós.
 • No precisa de gran inversió, només el capital mínim per a les primeres despeses.
 • Les quotes dels autònoms estan bonificades

Inconvenients:

 • La responsabilitat de l’empresari és il·limitada. Dels deutes que pugui contreure per l’activitat empresarial, pot respondre amb el seu patrimoni personal.
 • Amb la reforma introduïda a principis de 2016, la gestió comptable i fiscal és més complexa que un autònom o una societat civil sense objecte mercantil. Ha de portar comptabilitat ajustada al Codi de Comerç, presentar comptes anuals i liquidació de l’Impost sobre Societats.

 

 

SOCIETAT LIMITADA

És una societat capitalista de caràcter mercantil amb personalitat jurídica pròpia, on el capital, que està dividit en participacions iguals, indivisibles i acumulables, s’integrarà per les aportacions de tots els socis, els quals no respondran personalment dels deutes socials. El capital social estarà constituït per les aportacions dels socis que podran ser en metàl·lic, béns o drets.

No requereix un mínim o màxim de socis per a la seva constitució, es permet la societat unipersonal originària i sobrevinguda.

Per a la constitució d’una S.L. és necessària Escriptura Pública i inscripció en el Registre Mercantil. El capital social mínim és de 3.000 €, totalment subscrit i desemborsat en el moment de la constitució, dividit en participacions iguals, indivisibles i acumulables. No hi ha capital màxim.

Pel que fa a la tributació, les Societats Limitades tributen en l’Impost sobre Societats. La distribució de dividends als socis es realitzarà en proporció a la seva participació en el capital social, excepte disposició contrària en els estatuts.

Avantatges:

 • La responsabilitat dels socis és limitada a les seves aportacions a la societat.
 • La societat té personalitat jurídica pròpia.
 • No hi ha mínim ni màxim de socis.
 • La identitat dels socis constituents queda ben identificada en el Registre Mercantil i la transmissió de participacions socials està controlada pels socis.

Inconvenients:

 • Constitució i dissolució formal i complexa, el qual implica temps i costos.
 • Gestió comptable i fiscal més complexa que un autònom o una societat civil.

 


Què haig de fer ara?

 1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
 2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre blog i videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
 3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
 4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedInFacebook Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter