Renda 2015: El pla Pive per la compra d’un cotxe paga IRPF.

Com a norma general, tret que la Llei expressament ho indiqui, totes les subvencions o ajudes rebudes per persones que no realitzen activitats econòmiques, tenen la consideració de guanys patrimonials, per la qual cosa estan subjectes i no exemptes en l’Impost sobre la Renda. Les que reben les persones que realitzen activitats econòmiques, poden tenir la consideració de rendiment de l’activitat o de guany patrimonial, segons la destinació de la subvenció o ajuda.

Entre les subvencions o ajudes més freqüents, destaquen les destinades a l’adquisició d’habitatges, les del Programa d’Incentius al Vehicle Eficient (Pla PIVE), les ajudes per compensar despeses escolars, per realitzar determinades millores en els habitatges (eficiència energètica, accessibilitat, etc.) i per compensar determinades despeses relacionades amb la protecció de la salut.

Cadascuna d’aquestes subvencions o ajudes pot tenir un tractament diferent en l’Impost sobre la Renda, per la qual cosa per comprovar si han de declarar-se o no, convé, en primer lloc, consultar l’acord de concessió de l’ajuda, que, si està exempt, recollirà aquesta circumstància.

Les ajudes del Pla PIVE estan subjectes a l’IRPF, havent d’incloure l’import de l’ajut públic rebut en el 2015 en l’apartat guanys patrimonials de la declaració. El mateix passa amb les subvencions per a adquisició d’habitatge.

Newsletter