Obligacions Fiscals Gener 2021

Obligacions Fiscals Gener 2021

A continuació et recordem les obligacions fiscals del mes de gener del 2021 a presentar durant els propers dies.

 

Obligacions Fiscals Gener 2021

 

Fins el 15 de gener. Liquidació del 4rt. Trimestre corresponent a:

 • Retencions i ingressos a compte sobre els rendiments del treball (model 111)
 • Retencions sobre el capital mobiliari (model 123)
 • Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans (model 115)

Fins el 25 de gener. Liquidació del 4rt. Trimestre corresponent a:

 • Pagament fraccionat de l’IRPF, tant en estimació objectiva com en directa (models 131 i 130)
 • Impost sobre el Valor Afegit (models 303)

Fins el 1 de febrer:

 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (model 349)
 • Resum anual de l’IVA (model 390)
 • Declaració anual de donacions amb dret a deducció (model 182).
 • Declaració informativa de entitats en règim de atribució de rendes: Societat Civil Privada (SCP), Comunitat de Bens (C.B.) (Model 184)
 • Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d’entitats de nova o recents creació (Model 165).
 • Retencions sobre el capital mobiliari (model 193).
 • Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans (model 180).
 • Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció d’IVA (prorrata) diferent del fixat com a definitiu l’any anterior.
 • Declaració informativa de la cessió de us d’habitatges amb finalitats turístiques (model 179).
 • Declaració informativa per despeses en jardins d’infants o centres d’educació infantil autoritzats (model 233).

Fins el 28 de febrer:

 • Impost sobre Societats. Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural. (model 036)
 • Declaració anual de consum d’energia elèctrica (model 159).
 • Declaració anual d’operacions amb terceres persones (model 347).
Newsletter