Dret de separació d’un soci en cas de falta de distribució de dividends

L’art 348 bis de la Llei de Societats de Capital estableix que a partir del cinquè exercici a comptar des de la inscripció en el Registre Mercantil de la societat, el soci que hagués votat a favor de la distribució dels beneficis socials tindrà dret de separació en el cas que la junta general no acordés la distribució com a dividend de, almenys, un terç dels beneficis propis de l’explotació de l’objecte social obtinguts durant l’exercici anterior, que siguin legalment repartibles.

El termini per a l’exercici del dret de separació serà d’un mes a comptar des de la data en què s’hagués celebrat la junta general ordinària de socis. No serà aplicable a les societats cotitzades.

Aquesta norma va ser introduïda per la Llei 25/2011 de reforma parcial de la Llei de Societats de Capital però la seva aplicació va quedar suspesa fins al 31 de desembre de 2016 per successives disposicions transitòries.

Newsletter