Assegurances contra danys mediambientals

assegurances contra danys medioambientals

Des d’una perspectiva asseguradora, qualsevol empresa en la realització de la seva activitat pot generar danys als seus béns o bé de tercers. Quan es produeixen aquest tipus de danys està clar que la part afectada reclamarà a la companyia asseguradora una indemnització per l’esmena d’aquests danys. No obstant això, què passa quan els danys es generen al medi ambient? En aquests casos l’empresa que ha generat certs danys mediambientals ha de cobrir el dany als elements naturals. Per això el regulador ha estipulat una normativa que reguli les garanties i les empreses que han de tenir assegurances contra danys mediambientals.

La preservació del medi ambient és una demanda per part de la societat que cada vegada està agafant més rellevància en l’agenda dels reguladors. En aquesta línia el 2007 es va formular la Llei 26/2007 de responsabilitat mediambiental que té per objecte regular la responsabilitat dels operadors de prevenir, evitar i reparar els danys mediambientals.

Per obligar el compliment de la Llei, s’estableixen mecanismes com l’obligació de certes empreses, de contractar una assegurança obligatòria que garanteixi la reparació dels danys, establint també un règim d’infraccions i sancions per a aquestes.

 

Assegurances contra danys medioambientals

 

Què són els danys mediambientals?

Són danys a causa de l’activitat d’una empresa quan s’han produït a l’aigua l’aire o la terra. En aquest sentit cal posar en marxa mesures per donar resposta als danys mediambientals, retornant els recursos naturals danyats a l’estat en què es trobaven prèviament. En el cas que no fos possible retornar els recursos naturals al seu estat original, s’hauran d’igual forma compensar els danys causats en altres llocs.

 

Assegurances contra danys mediambientals

Un cop definits què són els danys mediambientals, és important saber quin tipus de sancions es poden incórrer per provocar certs danys mediambientals. Aquestes sancions de la nova legislació mediambiental van des dels 10.001 euros fins als 2 milions d’euros, podent en el cas de les infraccions molt greus arribar a perdre les llicències, autoritzacions o aprovació per part de les autoritats corresponents per seguir operant. Donada la magnitud de les sancions, la regulació estipula també que hi ha certes empreses que a causa de la naturalesa de la seva activitat que han de tenir contractada una pòlissa per cobrir-se davant possibles danys mediambientals. Tals empreses són per exemple empreses de gestió de residus, empreses químiques, etc… Aquest tipus d’empreses per poder operar en el seu sector ja requereixen d’aquest tipus d’assegurances per tenir l’aprovació del regulador, però què passa amb la resta d’empreses que no estan obligades a contractar una assegurança d’aquest tipus?

Posem per exemple el cas d’un autònom que és transportista i que casualment ha de transportar mercaderia perillosa. Aquest transportista haurà d’ampliar la seva assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers la garantia de contaminació accidental.

L’objectiu en tots dos casos és que la companyia tinc un capital prou important per fer front a les possibles reclamacions que li poden venir per part de tercers.

 

Conclusió sobre les assegurances contra danys mediambientals

Les empreses grans que operen en sectors amb un alt risc per danys mediambientals com ara les empreses del sector químic ja són conscients que han de cobrir-se davant les possibles sancions i reclamacions d’aquest tipus de danys. No obstant això, un altre tipus d’empreses que operen en sectors on el risc no és tan obvi de considerar si estan prou cobertes en aquest sentit per poder afrontar una reclamació o els danys causats. L’avantatge de contractar aquest tipus de cobertures a través d’una assegurança de responsabilitat mediambiental és que no compromet la capacitat financera de l’empresa i, a més, li aporta la cobertura de despeses de defensa i fiances que d’altra manera no tindria.

 


Què haig de fer ara?
  1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
  2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
  3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
  4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedInFacebook Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter