Es rebaixa al 15% la retenció dels autónoms amb menys ingressos.

Pel Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, s’ha establert que el percentatge de les retencions i ingressos a compte sobre els rendiments derivats d’activitats professionals serà el 15 per cent quan el volum de rendiments íntegres d’aquestes activitats corresponent a l’exercici immediat anterior sigui inferior a 15.000 euros i representi més del 75 per cent de la suma dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en l’esmentat exercici.

Per a l’aplicació del tipus de retenció els contribuents han de comunicar al pagador dels rendiments la concurrència d’aquesta circumstància, i el pagador queda obligat a conservar la comunicació degudament signada.

Newsletter