skip to Main Content
Renovació De L’inscripció Al REA (Registre D’Empreses Acreditades)
Renovació De L’inscripció Al REA (Registre D’Empreses Acreditades)

Renovació de l’inscripció al REA (Registre d’Empreses Acreditades)

Des de 26 d’agost de 2008 han de constar en el REA (Registre d’Empreses Acreditades) totes les empreses que vulguin ser contractades o subcontractades per treballar en un obra de construcció. L’empresa ha d’estar inscrita en el REA que li correspongui en funció del seu domicili social i tindrà valides a tot el territori nacional.

L’objectiu d’aquest Registre és acreditar que les empreses que operen en el sector de la construcció compleixen els requisits de capacitat i de qualitat en matèria de seguretat i salut dels treballadors.

La inscripció al REA té una vigència de 3 anys i cada empresa pot sol·licitar la renovació de la seva inscripció dins dels 6 mesos anteriors a la data en què expira la seva vigència. Cal tenir present que la renovació és un tràmit vinculat a la DATA en què es va inscriure cada empresa. A partir del proper mes d’agost començaran a expirar la vigència de les empreses que es van inscriure durant l’agost de 2008; al inici de l’obligació d’inscripció.

El procediment de renovació  és bàsicament igual al de sol·licitud d’inscripció i s’han d’acreditar l’organització preventiva de l’empresa i la formació dels recursos humans (personal directiu i productiu). Aquesta documentació haurà d’estar vigent i reflectir la situació de l’empresa a la data de presentació de la sol·licitud de renovació.

Back To Top