Renovació de l’inscripció al REA (Registre d’Empreses Acreditades)

Des de 26 d’agost de 2008 han de constar en el REA (Registre d’Empreses Acreditades) totes les empreses que vulguin ser contractades o subcontractades per treballar en un obra de construcció. L’empresa ha d’estar inscrita en el REA que li correspongui en funció del seu domicili social i tindrà valides a tot el territori nacional.

L’objectiu d’aquest Registre és acreditar que les empreses que operen en el sector de la construcció compleixen els requisits de capacitat i de qualitat en matèria de seguretat i salut dels treballadors.

La inscripció al REA té una vigència de 3 anys i cada empresa pot sol·licitar la renovació de la seva inscripció dins dels 6 mesos anteriors a la data en què expira la seva vigència. Cal tenir present que la renovació és un tràmit vinculat a la DATA en què es va inscriure cada empresa. A partir del proper mes d’agost començaran a expirar la vigència de les empreses que es van inscriure durant l’agost de 2008; al inici de l’obligació d’inscripció.

El procediment de renovació  és bàsicament igual al de sol·licitud d’inscripció i s’han d’acreditar l’organització preventiva de l’empresa i la formació dels recursos humans (personal directiu i productiu). Aquesta documentació haurà d’estar vigent i reflectir la situació de l’empresa a la data de presentació de la sol·licitud de renovació.

Newsletter