Obligacions per empreses en matèria d’igualtat

obligaciones para empresas para elaborar un plan de igualdad en materia de igualdad laboral Obligacions per empreses en matèria d'igualtat

D’acord amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes, i la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, totes les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures destinades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes.

En aquest sentit, hi ha un seguit d’obligacions formals que s’han de dur a terme per tal de cumplir amb aquesta normativa que enumerem a continuació:

Obligacions per empreses en matèria d'igualtat ⚖️

Registre salarial, obligacions formals per empreses en matèria d’igualtat

El registre salarial és obligat per totes les empreses, des d’empreses que tenen un treballador fins a grans multinacionals.

Què és el registre salarial? El registre salarial és un document que normalment té forma d’Excel on apareixen llistats tots els treballadors i on apareixerà el seu salari brut anual. A continuació s’haurà de calcular el salari mitjà dels treballadors de l’empresa desglossat per gènere i per categoria. D’aquesta manera es té una visió general sobre possibles diferències en la retribució entre homes i dones.

Aquest document ha d’estar a disposició de la representació dels treballadors i per suposat d’una possible inspecció de treball.

Pla d’igualtat, obligacions formals per empreses en matèria d’igualtat

A part del registre salarial, les empreses de més de 50 treballadors tenen la obligació de dur a terme un pla d’igualtat. En aquest cas estem parlant d’un document formal més elaborat que té la finalitat de controlar, comprobar i veure l’evolució de la igualtat salarial dins de l’empresa. Aquest document és i serà obligatori en funció del tamany de l’empresa.

  • Empreses de més de 50 treballadors estaran obligades a partir del 7 de març del 2022.
  • Empreses de més de 100 i fins a 150 treballadors, obligació de tenir el pla d’igualtat a partir del 7 de març del 2021.
  • Empreses de més de 150 treballadors ja estan obligades a dur a terme un pla d’igualtat.

Per dur a terme un pla d’igualtat el primer hem resumit els passos que s’han de dur a terme a continuació:

Pas 1: Compromís, constitució de la comissió i comunicació a plantilla

En primer lloc, es signa el compromís de l’empresa per fer el pla d’igualtat, es constitueix la Comissió d’igualtat (o òrgan que correspongui) i es comunica a la plantilla que es posarà en marxa el procés per elaborar el Pla d’igualtat de empresa.

Pas 2: Realització d’un estudi

Realització d’un estudi a partir de models estandarditzats, avalats pel Govern d’Espanya. La nostra recomanació és comptar amb un expert independent que tingui experiència en el sector. Per a això:

  • Entrevista a equips directius i posicions intermitges.
  • Dissenya i aplica qüestionaris online que són completats de manera anònima per la plantilla de treballadors i treballadores.
  • Analitza dades i documentació que sol·licita a l’empresa i aquesta facilita per a la realització de l’estudi (conveni col·lectiu, organigrama, cens i taules salarials, memòries internes, plans de formació, entre d’altres).

Pas 3: Informa Diagnòstic

Realitza un informe diagnòstic que conté les principals necessitats d’igualtat que direcció i plantilla negocien a la Comissió d’igualtat de l’empresa.

Pas 4: elaboració del Pla d’igualtat

Fixa objectius, línies estratègiques i mesures correctives a implantar. A més, dissenya instruments d’avaluació perquè l’empresa pugui fer el seguiment de el pla.

Pas 5: Inscripció de el Pla d’igualtat

Assegura’t que el pla d’igualtat queda registrat en el registre autonòmic o local, si fos necessari.

Pas 6: Implementació

Finalment, els objectius que s’han marcat en el pla d’igualtat s’han de començar a implementar i s’ha d’anar fent el seguiment periódic amb la comissió negociadora.

L’elaboració d’un pla d’igualtat és un procés força complex que requereix el coneixement en profunditat de la normativa que el regula. La recomanació des de la Gestoria Luis és que a no ser que el resposanble de recursos humans de l’empresa tingui una àmplia experiència i un profun coneixement de la normativa, aquest servei s’externalitzi, ja que d’aquesta manera

Què haig de fer ara si tinc més dubtes sobre la qüestió?
  1. Si tens més dubtes has de saber que som experts en normativa laboral i estarem encantats d’assessorar-te.
  2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar el nostre videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
  3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
  4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a Linkedin, segur que a la teva xarxa de contactes els interessa el video com a tu.

Newsletter