Obligacions tributàries del mes d’Abril.

A continuació li recordem les declaracions tributàries a presentar durant els propers dies;

Fins al 15 d’abril:

S’ha de presentar la liquidació del 1er trimestre de:

  • Retencions i ingressos a compte dels rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls (model 111).
  • Retencions sobre el capital mobiliari (model 123).
  • Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans. (model 115).
  • Pagaments fraccionats de les activitats empresarials i professionals (estimació objectiva i directe, model 130/131).
  • Pagament fraccionat de l’Impost de Societats.
  • Impost sobre el Valor Afegit (IVA, model 303).
  • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (model 349).

Fins el 30 d’Abril:

  • Legalització dels llibres comptables exercici 2014.

Notes importants:

Comptabilitat. Estimació directa normal i directa simplificada.

Els clients que ens tinguin confiada la gestió de la COMPTABILITAT de les seves empreses, hauran de facilitar-nos les dades i documentació necessària per a la preparació del tancament del trimestre abans del dia 10 d’abril.

Llibres registre d’ingressos, despeses i béns d’inversió.

Recordem que aquelles persones físiques que exerceixen una activitat empresarial o professional que tributen en règim d’estimació directa simplificada tenen l’obligació de confeccionar el llibre d’ingressos, el llibre de despeses i el llibre de bens d’inversió. Els qui tributin per Mòduls ( règim d’estimació objectiva) han de confeccionar el llibre de despeses i el llibre de bens d’inversió.

Newsletter