Novetats tributàries: Llei Pressupostos de l’Estat per a l’any 2011

La publicació de la Llei 39/2010, de 22 de desembre de 2010, de Pressupostos per a l’any 2011, suposa, l’entrada en vigor de novetats en l’àmbit tributari. Us detallem a continuació les més destacades, que juntament amb la normativa publicada en el RD-Llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzacions per a fomentar la inversió i la creació de treball, configuren els canvis més importants en l’àmbit tributari.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES i IMPOST SOBRE SOCIETATS

  • S’augmenten els tipus de gravamen per a rendes superiors a 120.000 i 175.000 euros.
  • Es modifica la tributació de les retribucions plurianuals, introduint un límit de 300.000 euros en la quantitat del rendiment íntegre sobre la que s’aplicarà la reducció del 40%.
  • Es suprimeix la deducció per naixement de fills de 2.500 euros.
  • Es modifica la deducció per inversió en vivenda habitual, que només s’aplicarà als contribuents amb una base imposable inferior a 24.107,20 euros anuals.
  • S’estableix un règim transitori per el qual es manté el dret a deducció per inversió en vivenda habitual per els contribuents que haguessin adquirit la vivenda abans del 1 de gener de 2011 o satisfet quantitats abans d’aquesta data per a la construcció de la vivenda.
  • S’equipara la deducció per lloguer de vivenda habitual a les quantitats de deducció per inversió en vivenda habitual.
  • S’augmenta la reducció del rendiment net procedent de l’arrendament de béns immobles destinats a vivenda, que passa del 50 al 60%.

IMPOST SOBRE SOCIETATS

– Es Permet que les entitats de reduïda dimensió puguin seguir gaudint del règim especial, durant els 3 exercicis immediats següents a aquell en que se superi el límit de 10 milions d’euros de xifra de negoci.

INTERÈS LEGAL DEL DINER I INTERÈS DE DEMORA

El tipus d’interès legal del diner queda fixat en el 4% i el tipus d’interès de demora en el 5%.

El tipus d’interès legal del diner queda fixat en el 4% i el tipus d’interès de demora en el 5%.

*Descàrrega: Novetats tributàries RD-Llei 3/2010 de 3 de desembre 

Newsletter