Noves prestacions per Autònoms RDL 30/2020

El Reial Decret Llei 30/2020, regula, entre altres, les següents prestacions que poden ser del seu interès si en el seu moment va sol·licitar la prestació de cessament d’activitat i preveu que en el quart trimestre del 2020 la seva facturació es reduirà en al menys un 75% respecte al quart trimestre de 2019.

El Reial decret llei 30/2020, separa en dos aquestes prestacions, encara que els requisits per accedir-hi coincideixen. Són les següents:

 1. Pròrroga fins 31 de gener de 2021 de la prestació per a aquells treballadors que l’hagin percebut fins 2020.09.30.
 2. Prestació de cessament d’activitat per a aquells autònoms que no l’haguessin percebut durant el tercer trimestre de 2020 però la van percebre fins 2020.06.30.

Requisits:

 • Acreditar una reducció en la facturació durant el quart trimestre del l’any 2020 de al menys el 75 per cent en relació amb el mateix període del l’any 2019, així com no haver obtingut durant el trimestre indicat de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros. Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del quart trimestre, i no podrà excedir de 1.939,58 euros mensuals.

 

 • Haurà d’acreditar al temps de sol·licitar la prestació el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides.

 

 • Compatibilitat amb el treball per compte d’altri (pluriactivitat) però sempre que es compleixin aquestes condicions:

 

  • Els ingressos nets procedents de la feina per compte propi i els ingressos procedents de la feina per compte d’altri no pot superar 2,2 vegades el salari mínim interprofessional.
  • En la determinació d’aquest còmput, els ingressos procedents de la feina per compte aliè no superaran 1,25 vegades l’import de l’salari mínim interprofessional.

 

 • Quantia: 70% de la base reguladora. A aquesta prestació s’afegeix el pagament de la quota de la cotització per contingències comunes.

 

  • Excepció: si hi ha pluriactivitat compatible (ingressos compte propi + compte d’altri no superen 2,2 vegades el salari mínim interprofessional i els ingressos per compte aliè no superen per separat 1,25 vegades el SMI) llavors la quantia de la prestació serà del 50% base cotització mínima que li correspongui per activitat.

 

 • Desistiment: Es pot sol·licitar en qualsevol moment quan consideri que els ingressos percebuts durant el quart trimestre del 2020 o la caiguda de la facturació en aquest mateix període, no complirà amb el criteri requerit.

 

 • Termini per presentar la sol·licitud: fins al 14/10/2020.

 

Newsletter