Model 720 – Declaració de béns i drets situats a l’estranger

Model 720 tot el que has de saber

La Llei 7/2012 estableix l’obligació de presentar una declaració informativa anual model 720 comprensiva dels següents béns i drets situats a l’estranger:

 

Model 720 - Tot el que has de saber

 

• Comptes en entitats financeres situades a l’estranger. No existirà obligació d’informar sobre cap compte quan els saldos a 31 de desembre als quals es refereix l’apartat 2.d) no superin, conjuntament, els 50.000 euros, ni tampoc quan els saldos mitjos superin aquesta quantitat.

• Valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger. No existirà obligació d’informar quan els valors, el valor liquidatiu, el valor de rescat i el valor de capitalització no superin, conjuntament, l’import de 50.000 euros. En cas de superar-se aquest límit conjunt haurà d’informar-se sobre tots els títols, actius, valors, drets, assegurances o rendes.

• Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger. No existirà obligació d’informar sobre cap immoble o dret sobre bé immoble quan els valors no superin, conjuntament, els 50.000 euros. En cas de superar-se aquest límit conjunt haurà d’informar-se sobre tots els immobles i drets sobre béns immobles.

Terminis per presentar el model 720

Els contribuents que ja van presentar la declaració informativa en anys anteriors no hauran d’incloure a la seva declaració aquells béns i drets ja inclosos anteriorment sempre que el valor conjunt, per categoria, no hagués experimentat un increment superior a 20.000€.

No obstant això, sí existirà obligació de presentar la declaració quan s’hagi donat de baixa algun dels béns i drets informats en un exercici anterior. Aquest serà el cas, per exemple, quan s’hagi tancat un compte bancari o s’hagi transmès la propietat d’un immoble. L’obligació de comunicar la baixa d’un actiu comportarà l’obligació d’informar sobre la resta de béns i drets que s’incloguin en la mateixa categoria, encara que aquests no haguessin experimentat canvis en el seu valor patrimonial.

Les sancions si no es presenta la declaració poden ser molt elevades. Per exemple, en el cas que no es presenti la declaració informativa, existint obligació de presentar-la respecte a les tres obligacions d’informació sobre comptes ,valors i béns immobles, la sanció mínima seria de 30.000 €. La UE té obert un expedient a l’estat espanyol pel règim sancionador desproporcionat previst per a aquesta declaració i per la seva imprescriptibilitat.

La presentació de la «Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger», model 720, finalitza el 31 de març.


Què haig de fer ara?

  1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
  2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre videoblog on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
  3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
  4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedIn, Facebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter