La reducció de jornada com alternativa als acomiadaments va guanyant pes en el mercat laboral espanyol

La reducció de jornada va ser un dels mecanismes de flexibilitat per les empreses que es va potenciar en la reforma laboral de setembre 2010, modificant la regulació substantiva i paral·lelament modificant també la cobertura de la prestació d’atur i bonificant les quotes empresarials durant el període de reducció de jornada.

La reducció de jornada ve regulada en l’article 47.2 de l’Estatut dels Treballadors el qual estableix que “la jornada de treball podrà reduir-se entre un mínim del 10% i un màxim del 70% per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció segons el procediment establert en l’article 51 d’aquesta llei”.

L’article 51 de l’Estatut dels Treballadors regula el procediment dels acomiadaments col·lectius. Per tant la reducció de jornada s’ha de fer a través d’un Expedient de Regulació d’Ocupació ( ERO), però amb algunes particularitats; el procediment serà aplicable qualsevol que sigui el nombre de treballadors de l’empresa i del nombre d’afectats per la reducció de jornada, el termini del període de consultes serà de 15 dies, l’autorització de la mesura procedirà quan de la documentació obrant en l’expedient es desprengui raonablement que la mesura és necessària per superar una situació de caràcter conjuntural de l’activitat de l’empresa i per últim, aquesta mesura no generarà dret a indemnització.

La definició del que s’entén per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, també l’hem de treure de l’art. 51 del ET, no obstant, aquestes causes s’han d’interpretat d’una manera més flexible o amb un nivell d’exigència no tant rigorós com les extincions definitives de treball.

Per evitar que els treballadors afectats per una reducció temporal de jornada vegin minorats els seus drets econòmics, l’article 208 de la Llei General de la Seguretat Social estableix com a causa de situació legal d’atur, la reducció temporal de jornada de treball en virtut d’expedient de regulació d’ocupació i a més a més, preveu la reposició de la duració de la prestació per atur pels mateixos dies que hagin estat perceben la prestació, amb un màxim de 180 dies, si posteriorment s’autoritzés un ERO d’extinció dels contractes de treball.

La tercera mesura d’incentivació per aplicar la reducció de jornada en situacions de crisi, és la bonificació de la cotització empresarial del 50% al 80%, sempre i quan l’empresari, durant el període reducció de jornada, inclou acciones formatives per augmentar la polivalència del treballador i mesures de conciliació de la vida familiar i professional. Per tenir dret a les bonificacions l’empresa haurà de mantenir el nivell d’ocupació durant al menys 6 mesos després de la finalització del període de reducció de jornada.

S’ha de seguir avançant en l’aplicació de mesures de flexibilitat interna i en això tenen molt a dir els convenis col·lectius. Haurem d’esperar encara unes setmanes per veure a quins acords arriben els sindicats i la patronal en l’àmbit de la negociació col·lectiva.

Newsletter