Impost de Societats. Llibertat d’amortització d’elements nous de l’immobilitzat material i d’inversions immobiliàries.

La Llei 4/2008, de 23 de desembre, afegeix la disposició addicional onzena en el Text Refós de la Llei de l’Impost de Societats, regulant la llibertat d’amortització d’elements nous de l’immobilitzat material i de les inversions immobiliàries posats a la disposició del subjecte passiu en els períodes impositius iniciats dins dels anys 2009 i 2010, sempre que, durant els 24 mesos següents a la data d’inici del període impositiu que els elements adquirits entrin en funcionament, la plantilla mitjana total de l’entitat es mantingui respecte de la plantilla mitjana dels 12 mesos anteriors.

El Reial decret-llei 13/2010, aprovat el 3 de desembre passat, estableix que per als períodes impositius iniciats dins dels anys 2011 i 2012, despareixen els requisits de manteniment d’ocupació per aplicar la llibertat d’amortització. Addicionalment, aquesta llibertat d’amortització als períodes impositius iniciats dins dels anys 2013, 2014 i 2015, igualment sense necessitat de complir els requisits de manteniment d’ocupació.

Newsletter