El veritable impost de successions; La plusvàlua municipal.

plusvàlua municipal

La plusvàlua municipal és un maldecap en moltes herències.

L’1 de febrer de 2014, va entrar en vigor l’última reforma de l’impost de successions a Catalunya. Els eixos bàsics d’aquesta reforma van ser la minoració de les reduccions i de les bonificacions i, per tant, un increment del cost de les herències. No obstant això aquestes bonificacions no s’apliquen a la plusvàlua municipal que és el major impost que s’acaba pagant a l’hora d’acceptar una herència.

Fins llavors, des de l’1 de gener de 2011, existia la bonificació del 99% de la quota de l’impost de successions entre cònjuges, pares i fills. Això suposava que l’impost de successions quedes reduït a la mínima expressió. Amb la reforma de 2014, es va variar la bonificació entre pares i fills, introduint una bonificació progressiva en funció del valor dels bines heretats. A més valor, menys bonificació. Així doncs, des 2014 es va produir un increment en la tributació per aquest impost en el cas d’herències de pares a fills, més significatiu en herències amb valors elevats.

Ara bé, tot i que l’impost de successions és el tribut que, com el seu nom indica, grava l’adquisició de béns o drets obtinguts per herència, no és l’impost que més ens ha de preocupar a l’hora d’acceptar una herència. Tot i fins i tot amb l’increment que va suposar la reforma de 2014, l’impost més onerós a l’hora d’heretar, i amb força diferència, és la plusvàlua municipal. En les herències l’administració que tributa més no és Hisenda, són els ajuntaments.

El veritable impost de successions és la plusvàlua municipal

La plusvàlua municipal, que tècnicament és l’Impost sobre l’Increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana, és un impost municipal que grava l’increment del valor dels terrenys urbans i que es posa de manifest a conseqüència d’una transmissió, tant sigui per actes * intervivos -compraventa- o mortis causa -herencias-. Per tant, estem parlant d’herències en les quals hi hagi béns immobles; pisos, locals o terrenys.

La Llei d’Hisendes locals, que regula aquest impost, permet a cada ajuntament fixar tant la base imposable d’aquí a uns percentatges, com el tipus de gravamen. I està clar, els ajuntaments, en general, procuren fixar tipus elevats. Com a conseqüència dels imports a pagar significativament elevats.

En alguns casos és recomanable valorar la possibilitat d’impugnar i presentar recurs contra les liquidacions de l’impost perquè els increments de valor en alguns casos poden ser inexistent i els ajuntaments segueixen aplicant l’impost sense que s’hagi produït un increment real de valor dels terrenys.

Un exemple: Uns dies enrere vam preparar un estudi sobre l’acceptació d’una herència d’un pare (difunt) a un fill (únic hereu). La composició del cabal hereditari era la següent: Una part en metàl·lic per import de 30.000 euros i tres béns immobles valorats en 330.000 euros. Doncs bé, per l’impost de successions aquest fill haurà de pagar 930 euros a la Generalitat de Catalunya i en canvi, a l’ajuntament, per la plusvàlua municipal haurà de pagar 15.700 euros!

Una bona planificació fiscal pot estalviar molts diners

S’ha de tenir en compte a l’hora de calcular les despeses d’una herència que el veritable impost de successions és la plusvàlua municipal. No obstant això cal destacar que una bona planificació fiscal pot fer que paguem menys impostos a l’hora de rebre una herència. Per a això cal realitzar un estudi previ i veure quines accions podem dur a terme per pagar el just i necessari. Per saber més sobre una bona planificació fiscal pots veure la nostra entrada al videobloc on Teia Luis responsable del departament legal ens explica com fer una bona planificació fiscal.

 


¿Qué debo hacer ahora si tengo más dudas?
  1. Si tienes más dudas y quieres estar tranquilo contacta de forma gratuita con nosotros, estaremos encantados de asesorarte.
  2. Si quieres seguirte informando sobre este tema y muchos más puedes consultar de forma gratuita nuestro videoblog de actualidad donde encontrarás referencias sobre este tema y muchos más.
  3. Si quieres conocer los miembros de nuestro equipo aquí nos tienes.
  4. Si te ha gustado este artículo lo puedes compartir en LinkedInFacebook Twitter, seguro que tienes conocidos que les gustará tanto como a ti.
Newsletter