Tributació dels inmobles urbans propietat de no residents persones físiques.

Immobles d’ús propi

Com cada any, i abans d’acabar el mes de desembre, les persones físiques no residents propietaris d’un immoble urbà no arrendat a tercers durant l’any 2015, hauran de declarar, per imputació de rendes, l’Impost sobre la Renda de No Residents.

El rendiment a declarar és la quantitat resultant d’aplicar al valor cadastral del immoble, que figura en el rebut del Impost sobre Bens Immobles, el percentatge del 2% amb caràcter general i del 1,1% en aquells casos que el valor cadastral ha estat revisat o modificat en els darrers 10 anys.

Aquest rendiment s’entén meritat el 31 de desembre, en aquest cas del 2015, i la quantitat a pagar resulta d’aplicar sobre aquest rendiment els següents tipus impositius:

– 19,50% per a residents a la Unió Europea, Islàndia i Noruega.

– 24% per a la resta de contribuents.

El termini per presentar la declaració de l’exercici 2015 s’acaba el 31 de desembre del 2016, i es pot presentar la declaració amb domiciliació de pagament i presentació telemàtica abans del proper 23 de desembre.

Immobles arrendats a tercers

Les persones físiques no residents propietaris d’un immoble urbà arrendat a tercers, han de declarar, també amb el model 210, amb periodicitat trimestral, l’import íntegre rebut del arrendatari sense deduir cap despesa, excepte els contribuents residents en un altre estat membre de la Unió Europea, Islàndia o Noruega, que podran deduir les despeses vinculades a l’immoble.

El tipus de gravamen ha estat pel 2016 del 19% per a residents a la Unió Europea, Islàndia i Noruega, i del 24% per a la resta.

Newsletter