Tots els becaris en pràctiques cotitzaran a partir de 2024

Des de l’1 de gener del 2024 totes les empreses hauran de donar d’alta en la Seguretat Social als becaris. Això és independentment que realitzin pràctiques remunerades o no.


 

L’informem que amb efectes des de l’1 de gener de 2024, s’inclouran en el sistema de Seguretat Social als alumnes que facin pràctiques formatives i acadèmiques incloses en programes de formació. El Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de la reforma de pensions va incloure aquesta mesura de la inclusió en la Seguretat Social dels becaris que havia de ser efectiva a partir d’octubre de 2023.

Però, finalment aquesta mesura no entrarà en vigor fins a 2024. El Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, inclou la demora de l’obligació de donar d’alta en la Seguretat Social a tots els becaris.

D’aquesta manera, tots els becaris en pràctiques cotitzaran a partir d’aquesta data, independentment de si són o no remunerades. Fins al moment, únicament els estudiants amb pràctiques remunerades cotitzaven a la Seguretat Social en concepte de contingències comunes i contingències professionals. Així, els becaris amb pràctiques remunerades sumaven anys d’experiència laboral a tenir en compte per a accedir a la jubilació.

 

Acció protectora: quant a l’acció protectora de la Seguretat Social, s’aplica segons el règim corresponent, exclosa la protecció per desocupació i la cobertura del fons de garantia salarial. En el cas de pràctiques no remunerades, també s’exclou la protecció per incapacitat temporal per contingències comunes.

 

Obligacions davant la Seguretat Social:

  • Per a les pràctiques formatives remunerades, les obligacions recauen en l’entitat que finança el programa de formació, assumint la condició d’empresari.
  • En el cas de pràctiques no remunerades, les obligacions corresponen a l’empresa o entitat on es facin, excepte acord en contra en el conveni de cooperació. L’entitat responsable ha de comunicar els dies efectius de pràctiques.

 

Cotització a la Seguretat Social:

S’aplica una reducció del 95% a les quotes per contingències comunes sense altres beneficis en la cotització. L’entitat que assumeixi la condició d’empresa serà responsable de l’ingrés de totes les quotes.

 

IMPORTANT:

  • En el conveni que es signi entre el centre de formació i l’empresa haurà de concretar qui d’ambdós assumeix les obligacions amb Seguretat Social.
  • Per tant, en cas que sigui l’empresa qui assumeix el compliment de les obligacions amb Seguretat Social ens haureu d’informar i remetre el Conveni amb l’entitat formativa i el NAF de l’alumne per realitzar l’alta i les corresponents cotitzacions mensuals a Seguretat Social.

Newsletter