Renda 2013. Deducció per inversió en habitatge habitual: Règim transitori .

Declaración renta Mataro

ES SUPRIMEIX LA DEDUCCIÓ PERÒ ES MANTÉ UN RÈGIM TRANSITORI.

No obstant això , per als contribuents que venien deduint per habitatge habitual amb anterioritat a 1 de gener de 2013 ( excepte per aportacions a comptes habitatge) , l’esmentada Llei 16/2012 introdueix un règim transitori , regulat en la nova disposició transitòria divuitena de la Llei d’IRPF , que els permet seguir gaudint de la deducció en els mateixos termes i amb les mateixes condicions existents el 31 de desembre de 2012.

A qui s’aplica el règim transitori.

A partir de l’ 1 gener 2013 només tindran dret a aplicar la deducció per inversió en habitatge habitual per les quantitats satisfetes en el període de què es tracti els següents contribuents :

a) Els contribuents que hagin adquirit el seu habitatge habitual o satisfet quantitats per a la construcció de la mateixa amb anterioritat a 1 de gener de 2013.

b ) Els contribuents que hagin satisfet quantitats amb anterioritat a 1 gener 2013 per obres de rehabilitació o ampliació de l’habitatge habitual , sempre que les esmentades obres estiguin acabades abans de 1 de gener de 2017.

c ) Els contribuents que hagin satisfet quantitats per a la realització d’obres i instal · lacions d’adequació de l’habitatge habitual de les persones amb discapacitat amb anterioritat a 1 de gener de 2013, sempre que les esmentades obres o instal·lacions estiguin concloses abans d’1 de gener de 2017 .

En tot cas, per a poder aplicar el règim transitori de deducció s’exigeix ​​que els contribuents hagin practicat la deducció per aquest habitatge el 2012 o en anys anteriors , tret que no l’hagin pogut practicar encara perquè l’import invertit en la mateixa no hagi superat les quantitats invertides en habitatges anteriors , en la mesura que hagin estat objecte de deducció i, si escau, l’import de guanys patrimonials exempts per reinversió.

Excepció: Comptes habitatge .

Els contribuents que, amb anterioritat a 1 de gener de 2013, haguessin dipositat quantitats en comptes habitatge destinades a la primera adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual no podran aplicar cap deducció per les aportacions que realitzen en els seus comptes habitatge a partir d’aquesta data.

Newsletter