Qui està obligat a presentar la declaració de Renda 2015?

Estan obligats a presentar la declaració del IRPF de l’any 2015, ja sigui mitjançant la presentació de l’autoliquidació o amb la confirmació de l’esborrany els contribuents que hagin obtinguts rendes superiors a les quanties següents:

– Rendiments dels treball que superin els 22.000 euros amb caràcter general.

– Els contribuents que hagin percebut rendiments integres del treball per import superior als 12.000 en els següents supòsits:

Quan aquests rendiments procedeixin de més d’un pagador, si la suma de les quantitats que procedeixen del segon i resta de pagadors supera els 1.500 euros.

Quan es tracti de pensionistes amb vàries pensions que no han practicat les retencions determinades per l’AEAT.

Que es rebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats no exemptes. (Estan exemptes de l’IRPF les anualitats per aliments percebudes dels pares en virtut de decisió judicial)

Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.

Quan es percebin rendiments del treball subjectes a tipus fixe de retenció. Ho són els percebuts com a administradors o membres de consells d’administració de societats o els derivats d’impartir cursos o conferències i per l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques.

– Rendiments íntegres del capital mobiliari (dividends d’accions, interesos de comptes, dipòsits o valors) i guanys patrimonials (de fons d’inversió o premis) superiors a 1.600 euros.

– Quan la suma de les Rendes immobiliàries imputades ( per ser titular de bens immobles excepte l’habitatge habitual), els rendiments no subjectes a retenció derivats de Letras del Tesoro i les subvencions per l’adquisició de habitatge de protecció oficial o preu taxat, superin els 1.000 euros anuals.

– Els contribuents titulars d’activitats econòmiques quan els rendiments integres juntament amb els del treball i del capital i dels guanys patrimonials sigui superior als 1.000 euros anuals.

– Contribuents que hagin obtingut guanys patrimonials no subjectes a retenció o ingrés a compte quan l’import total o conjuntament amb els rendiments del treball, del capital o d’activitats econòmiques superi els 1.000 euros anuals.

– Contribuents titulars d’immobles llogats (pisos, locals, places de garatge) quan els rendiments totals d’aquests o conjuntament amb les rendiments del treball, del capital mobiliari, d’activitats econòmiques i guanys patrimonials excedeixi de 1000 euros anuals.

També hauran de presentar la declaració els contribuents que amb independència de la quantia i naturalesa o font de les rendes, tinguin dret a aplicar el règim transitori de la deducció per inversió en habitatge habitual, la deducció per doble imposició internacional o hagin realitzat aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat, plans de pensions, plans de previsió assegurats, plans de previsió social d’empresa, assegurances de dependència i mútues de previsió social. Qui hagi de sol·licitar la devolució de renda que li pugui correspondre, també, haurà de fer la declaració.

Newsletter