Renda 2015: Les deduccions en lloguer i compra d’habitatge.

Deducció per compra d’habitatge habitual.

La deducció per compra d’habitatge habitual es va eliminar el 2013 per a les noves compres, però es va mantenir per a aquells contribuents que van adquirir la seva casa abans d’aquesta data. La deducció per habitatge segueix sent un dels beneficis fiscals més rellevants del sistema tributari.

A partir d’1 de gener de 2013 va quedar suprimida la deducció per inversió en habitatge habitual. No obstant això, per a aquells contribuents que van adquirir abans d’aquesta data el seu habitatge habitual o haguessin satisfet quantitats abans d’aquesta data per a la construcció, ampliació, rehabilitació o realització d’obres per raons de discapacitat en el seu habitatge habitual i vinguessin gaudint d’aquest benefici fiscal, s’estableix un règim transitori que els permet continuar practicant la deducció en les mateixes condicions que venien fent-ho.

Excepció; comptes habitatge.

A diferència del que succeeix en els casos d’adquisició, construcció, rehabilitació o ampliació d’habitatge habitual queden fora dels beneficis que dóna el règim transitori els contribuents que, amb anterioritat a 1 de gener de 2013, haguessin dipositat quantitats en comptes habitatge destinades a la primera adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual. En conseqüència, aquests contribuents no podran aplicar-se deducció alguna per les aportacions que realitzin en els seus comptes habitatge a partir d’aquesta data.

Deducció per lloguer d’habitatge habitual.

D’altra banda, la reforma fiscal va suposar la desaparició de la deducció per lloguer d’habitatge habitual per a tots els inquilins que van signar un contracte a partir de 2015.

Es va suprimir la deducció per lloguer de l’habitatge habitual previst en l’article 68.7 de la Llei de l’IRPF però es va establir un règim transitori que permet, als contribuents que tinguessin un contracte d’arrendament anterior a 1 de gener de 2015; que, en relació amb aquest contracte, haguessin satisfet amb anterioritat a aquesta data quantitats pel lloguer del seu habitatge habitual; i que haguessin tingut dret a la deducció pel lloguer d’aquest habitatge en exercicis anteriors, seguir gaudint d’aquesta deducció d’acord amb la regulat en la Llei d’IRPF vigent a 31 de desembre de 2014.

Per a l’arrendador, es manté la reducció del 60% per als rendiments que li genera el lloguer. Desapareix la reducció del 100% quan l’inquilí té menys de 30 anys.

Newsletter