Reforma fiscal 2015: Modificacion en l’IVA.

MODIFICACIONS EN L’IVA A PARTIR DE 1 GENER 2015.

Amb efectes des del 1 de gener de 2015, l’article primer de la Llei 28/2014, de 27 de novembre incorpora les següents modificacions en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (LIVA):

 • Noves regles de localització dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió i de les prestacions de serveis efectuades per via electrònica. 

A partir de l’1 de gener de 2015, quan aquests serveis es prestin a una persona que no tingui la condició d’empresari o professional actuant com a tal (consumidor final), passen a gravar en el lloc on el destinatari estigui establert, tingui el seu domicili o residència habitual, independentment del lloc on estigui establert el prestador.

Per tant, tots els serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o TV i electrònics tributaran a l’Estat membre d’establiment del destinatari, tant si aquest és un empresari o professional o bé un consumidor final, i tant si el prestador del servei és un empresari establert a la Comunitat o fora d’aquesta.

 • Exempció educativa. 

S’estén l’exempció als serveis d’atenció a nens al centre docent prestats en temps interlectiu, tant durant el menjador escolar com en servei de guarderia fora de l’horari escolar, equiparant el tractament en l’Impost d’aquests serveis prestats pel centre docent, amb independència que es realitzi amb mitjans propis o aliens.

 • Supressió de l’exempció als serveis prestats pels fedataris públics. 

Passen a estar subjectes a l’IVA els serveis prestats per notaris, registradors de la propietat i registradors mercantils en relació amb operacions financeres exemptes o no subjectes de constitució, subrogació o cancel·lació de préstecs hipotecaris entre d’altres.

 • Ampliació de terminis per a la modificació de la base imposable.
  • En cas de deutor en concurs, el termini per poder realitzar la modificació de la base imposable s’amplia d’1 a 3 mesos.
  • En el cas de crèdits incobrables, els empresaris que siguin considerats Pime podran modificar la base imposable transcorregut el termini de 6 mesos com es venia exigint fins a la data o podran esperar al termini general d’1 any que s’exigeix per a la resta d’empresaris.
  • Pel que fa a les operacions en règim especial del criteri de caixa, s’introdueix una regla especial per declarar un crèdit incobrable, de manera que es permet la modificació de la base imposable quan es produeixi la meritació de l’esmentat règim especial per aplicació de la data límit del 31 de desembre de l’any immediatament posterior a la data de realització de l’operació, sense haver d’esperar a un nou transcurs del termini de 6 mesos o 1 any que marca la normativa a computar des de la meritació de l’impost.
 • Regla d’inversió del subjecte passiu al lliurament de telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals.

Amb efectes a partir d’1 d’abril de 2015, s’aplicarà la “regla d’inversió del subjecte passiu” al lliurament de telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals, quan;

–        El destinatari sigui un empresari revenedor o

–        L’import de l’operació excedeixi de 10.000 euros (IVA exclòs).

 • Renúncia a les exempcions immobiliàries.

S’amplia l’àmbit objectiu d’aplicació de la renúncia a les exempcions immobiliàries, en no vincular-la a l’exigència que l’empresari o professional adquirent tingui dret a la deducció total de l’impost suportat en funció de la destinació previsible en l’adquisició de l’immoble, si bé s’exigeix que aquest empresari tingui un dret a la deducció total o parcial de l’impost suportat en realitzar l’adquisició o en funció de la destinació previsible de l’immoble adquirit.

 • Ingrés de l’IVA a la importació.

Es possibilita que determinats operadors, (segons s’estableixi reglamentàriament i que en principi seran els que tinguin el període de liquidació mensual), puguin diferir l’ingrés de l’impost en el moment de presentar la corresponent declaració-liquidació (model 303) a través de la inclusió d’aquestes quotes en la mateixa i sense haver de fer l’ingrés en el moment de la importació.

 • Tipus impositius de productes sanitaris.

Els equips mèdics, aparells, productes sanitaris i altre instrumental, d’ús mèdic i hospitalari passen a tributar, amb caràcter general, del 10% al 21%, mantenint exclusivament la tributació al tipus reduït del 10% per a aquells productes que, per les seves característiques objectives, estiguin dissenyats per alleujar o tractar deficiències, per a ús personal i exclusiu de persones que tinguin deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials.

Resulta aplicable el tipus reduït del 10%, entre d’altres a les ulleres i lents de contacte graduades, ortesis, pròtesis i ortopròtesis (excepte per a persones amb discapacitat que tributen al 4%), cadires, crosses i dispositius per a tractaments de diàlisi i respiratoris.

Passen a tributar del 4% al 21% les substàncies medicinals i els principis actius dels medicaments per a ús humà, així com els productes intermedis per a la fabricació d’aquests medicaments.

Així mateix, incrementen la seva tributació del 10% al 21% les substàncies medicinals i els principis actius utilitzats en l’elaboració de medicaments d’ús veterinari, així com els equips mèdics, aparells i altre instrumental usat amb fins veterinaris.

Mantenen la tributació al 10%:

  • Els medicaments d’ús animal,
  • Els productes farmacèutics susceptibles d’ús directe pel consumidor final (gases, benes i anàlegs),
  • Compreses, tampons, protectors íntims, preservatius i altres anticonceptius no medicinals.

Mantenen la tributació al 4%:

 • Els medicaments d’ús humà, les fórmules galèniques, magistrals i preparats oficinals,
 • Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda,
 • Les pròtesis, ortesis i implants interns per a persones amb discapacitat.
 • Tipus impositiu per a flors i plantes.

Disminueix el tipus impositiu aplicable a les flors i plantes vives de caràcter ornamental, passant del 21% al 10%.

Newsletter