Qui està obligat a presentar la declaració de Renda 2013?

AVUI, 23 D’ABRIL, S’INICIA EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE L’IRPF.

Avui dia 23 d’abril s’inicia el període de presentació de la Declaració de Renda 2013. El termini finalitza 30 de juny.

Amb caràcter general, estan obligats a presentar la declaració de l’ IRPF de l’exercici 2013 tots els contribuents que hagin obtingut en l’exercici rendes subjectes a l’Impost.

Per excepció, no estan obligats a presentar declaració els següents contribuents:

1. Els contribuents que les seves rendes procedeixin exclusivament de les següents fonts, sempre que no superin cap dels límits que en cada cas s’assenyalen, en tributació individual o conjunta:

a) Rendiments íntegres del treball (incloses, entre altres, les pensions i havers passius, així com les pensions compensatòries rebudes del cònjuge i les anualitats per aliments no exemptes)quan l’import no superi la quantitat de:

• 22.000 euros anuals, amb caràcter general .

• 11.200 euros anuals, en els casos següents:

1º Quan els rendiments del treball provenen de més d’un pagador. No obstant això, el límit serà de 22.000 euros anuals en els següents supòsits:

Quan la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, no superin en conjunt la quantitat de 1.500 euros anuals.

Quan es tracti de pensionistes amb dos o més pagadors i l’import de les retencions practicades per aquests hagi estat determinat per l’Agència Tributària, prèvia sol·licitud del contribuent a l’efecte per mitjà del model 146, sempre que, a més, es compleixin els requisits següents:

a) Que no hagi augmentat al llarg de l’ exercici el nombre dels pagadors de prestacions passives inicialment comunicats a l’Agència Tributària en formular la sol·licitud.

b ) Que l’import de les prestacions efectivament satisfetes pels pagadors no difereixi en més de 300 euros anuals del comunicat inicialment en formular la sol·licitud.

c ) Que no s’hagi produït durant l’exercici cap altra de les circumstàncies determinants d’un augment del tipus de retenció que preveu el Reglament de l’Impost.

2. Quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes de l’Impost.

3. Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.

4. Quan es percebin els rendiments del treball subjectes a un tipus fix de retenció:

Retribucions per la condició d’administradors i membres dels consells d’administració, de les juntes que facin les seves vegades i altres membres d’altres òrgans representatius.

Rendiments derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació.

 

b) Rendiments íntegres del capital mobiliari (dividends d’accions, interessos de comptes, de dipòsits o de valors de renda fixa, etc.) i guanys patrimonials ( guanys derivats de reemborsaments de participacions en fons d’inversió, premis per la participació en concursos o jocs, etc. ), sempre que uns i altres hagin estat sotmesos a retenció o ingrés a compte i la seva quantia global no superi la quantitat de 1.600 euros anuals.

c) Rendes immobiliàries imputades que derivin de la titularitat d’immobles d’ús propi, encara que hagin estat desocupats, així com a rendiments del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals .

 

2. Els contribuents que en l’exercici 2013 hagin obtingut exclusivament rendiments íntegres del treball, del capital o d’activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, fins a un import màxim conjunt de 1.000 euros anuals, i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros, en tributació individual o conjunta.

 

Estan obligats en tot cas a presentar declaració els contribuents següents:

– Els contribuents que tinguin dret a l’aplicació del règim transitori de la deducció per inversió en habitatge, així com, si és el cas, a les deduccions per compte estalvi -empresa o per doble imposició internacional, i vulguin exercir aquest dret.

– Els contribuents que hagin realitzat aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat, a plans de pensions, a plans de previsió assegurats, a mutualitats de previsió social, a plans de previsió social empresarial o assegurances de dependència, per les que tinguin dret a reduir la base imposable de l’Impost, sempre que vulguin exercir aquest dret.

– Els contribuents que desitgen sol·licitar devolucions derivades de la normativa de l’Impost.

 

Per fixar dia i hora d’entrevista per fer la declaració trucar al telèfon habitual

93 796 10 31.

Newsletter