Què és la factura electrònica? e-factura

És un document electrònic que compleix amb els requisits legal i reglamentàriament exigibles a les factures, i que a més, garanteix l’autenticitat del seu origen i la integritat del seu contingut ( el que permet atribuir la factura al seu obligat tributari emissor).

És un equivalent funcional de la factura en paper que es transmet i arxiva per mitjans telemàtics ( d’un ordinador a un altre).

Conserva el mateix valor legal que el document físic en paper sempre que compleixi amb una sèrie de requisits.

Totes les factures ( paper o electrònica) han de complir els requisits que estableix l’article 6 del RD 1496/2003 (Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i són:

– Nombre de Factura
– Data expedició
– Raó social emissor i receptor
– NIF emissor i receptor
– Domicilio emissor i receptor
– Descripció de les operacions (base imposable)
– Tipus impositiu
– Quota tributari
– Data prestació del servei (si diferent expedició).

A més la factura electrònica, perquè tingui la mateixa validesa que una emesa en paper, ha d’estar signada mitjançant una signatura electrònica avançada basat en certificat reconegut. És necessària la signatura electrònica per garantir la integritat de la factura; per comprovar que no s’ha alterat la informació continguda en la factura.

D’això s’extreuen tres condicionants per a la realització de la e-factura:

– Es necessita un format electrònic de factura ( XML, PDF, HTML, *DOC, *XLS, *JPEG o TXT)
– És necessària una transmissió telemàtica.
– Aquest format electrònic i transmissió telemàtica, han de garantir la seva integritat i autenticitat a través d’una signatura electrònica reconeguda.

Per implementar i fer acceptar als nostres clients la facturació electrònica es podria incorporar una clàusula en els contractes o en les fulles d’ encàrrec o comanda. El destinatari ha de donar la seva conformitat amb els formats a emprar per l’emissor i ha de tenir la capacitat de verificar l’autenticitat d’origen de la factura.

En principi, el destinatari ha de conservar el fitxer rebut en la seva integritat, sense modificacions i amb el mateix format i suport en el qual van ser remeses. No obstant l’article 8 de l’Ordre 962/2007 de 10 d’abril, estableix la possibilitat de conversió de la factura electrònica a factura paper; “ els contribuents destinataris que desitgin conservar-les de forma impresa en paper, després de verificada la signatura, podran realitzar aquesta conversió de suport mitjançant la corresponent opció de software que permeti la impressió paper, al costat dels continguts del document, ….de les dades de la factura i de la signatura electrònica del fitxer anterior”

Per tant i encara que anteriorment hem dit que és necessari l’acord entre el client i el proveïdor per a la transmissió telemàtica de les factures, seria possible enviar telemàticament la factura sense acord, enviant un fitxer Adobe-PDF que portés incrustada una signatura electrònica reconeguda. D’aquesta forma la donaríem al client la possibilitat d’imprimir-la i tenir-la en format paper, si aquesta fos la seva opció, o en cas contrari la podria seguir conservant en format electrònic.

Newsletter