Pot l’empresa controlar l’ordinador dels treballadors?

Quan es comença a treballar per a una empresa aquesta pot posar a disposició del treballador, per dur a terme l’activitat laboral, eines que són propietat de l’empresa. Per exemple, un ordinador, una connexió a internet mitjançant ADSL, programes informàtics, correu electrònic, mòbils empresarials, etc. Aquests mitjans són propietat de l’empresa i es faciliten al treballador perquè els utilitzi en el compliment de la prestació laboral. Aquesta utilització queda dins de l’àmbit de poder de vigilància de l’empresari?

L’article 20.3 de l’Estatut dels Treballadors estableix que “l’empresari pot adoptar les mesures que estimi més oportunes de vigilància i control per verificar el compliment pel treballador de les seves obligacions i deures laborals, guardant en la seva adopció i aplicació la consideració deguda a la seva dignitat humana”. La legitimitat del control es deriva del caràcter d’instrument de producció de l’objecte sobre el qual recau aquest control. Si els mitjans informàtics s’utilitzen per a usos privats en contra d’aquestes prohibicions i amb coneixement dels controls i mesures aplicables no es podrà entendre que en realitzar el control s’ha vulnerat una expectativa raonable d’intimitat. El compte de correu que proporciona l’empresa al treballador, encara que estigui personalitzat amb el seu nom no és d’aquest en cap sentit. La bústia de correu és exclusivament de l’empresa que la crea i la proporciona.

El Tribunal Suprem té establert que “es tracta de mitjans que són propietat de l’empresa i que aquesta facilita al treballador per utilitzar-los en el compliment de la prestació laboral, de manera que aquesta utilització queda dins de l’àmbit del poder de vigilància de l’empresari”. A diferència del que passa amb la taquilla o les pertinences de l’empleat, amb l’ordinador s’executa la prestació de treball i, en conseqüència, l’empresari pot verificar el seu correcte compliment.

El que ha de fer l’empresa d’acord amb les exigències de bona fe és establir prèviament les regles d’ús d’aquests mitjans amb aplicació de prohibicions absolutes o parcials i informar els treballadors que existirà un control i quins mitjans aplicarà per comprovar la correcció dels usos.

Newsletter