Opció de la modalitat de pagament fraccionat de l’impost de societats.

FINS EL 2 DE MARÇ ES POT EXERCIR LA OPCIÓ.

El subjecte passiu de l’ Impost de Societats pot optar entre dues modalitats de pagament fraccionat previstes, una en l’article 45.2 del Texte Refós de la Llei de l’Impost de Societats (TRLIS) i la segona en al 45.3 amb la excepció els subjectes passius el volum d’operacions hagi superat la quantitat de 6.010.121,04 euros que queden obligats a la modalitat regulada en l’article 45.3.

Per a això han d’exercir l’opció en la corresponent declaració censal durant el mes de febrer de l’any natural a partir del qual hagi de tenir efectes , sempre que el període impositiu a què es refereixi l’opció esmentada coincideixi amb l’any natural.

En cas contrari , l’exercici de l’opció s’ha de fer en la corresponent declaració censal, durant el termini de dos mesos a comptar de l’inici del període impositiu, o dins del termini comprès entre l’inici del període impositiu i la finalització del termini per efectuar el primer pagament fraccionat corresponent al referit període impositiu, quan aquest últim termini sigui inferior a dos mesos.

L’exercici de l’opció vincularà al subjecte passiu respecte dels pagaments corresponents al mateix període impositiu i següents , en tant no es renunciï a través de la corresponent declaració censal.

Més informació sobre les modalitats de pagament fraccionat de l’Impost de Societats (faci click aquí). 

Newsletter