Opció pel sistema d’ingrés de l’IVA d’importació diferit abans del 30 de Novembre

Arran de la modificació operada en la Llei de l’IVA per la Llei 28/2014 es va incloure la possibilitat que, sota certs requisits, les quotes de l’IVA a la importació s’ingressessin a la declaració-liquidació corresponent al període en què es rebi el document en el qual consti la liquidació practicada per l’Administració.

Aquest sistema d’ingrés de l’IVA d’importació NO és substitutiu del que venia existint fins a 1 de gener de 2015. A partir de 2015, alguns operadors van passar a realitzar pagaments directes de l’IVA d’importació a la duana (mitjançant la carta de pagament 031) i uns altres van passar a ingressar-ho en el seu model d’autoliquidació. Coexisteixen per tant els dos sistemes d’ingrés.

Es tracta d’un règim VOLUNTARI al qual podran acollir-se els operadors que compleixin el requisit fixat en la normativa, a saber, que el seu període de declaració sigui el mes natural.

La normativa exigeix per poder exercir aquesta opció, que el subjecte passiu de l’IVA (l’importador) sigui empresari o professional que actuï com a tal, que tributi en l’Administració de l’Estat i tingui un període de declaració mensual. Tenen aquest termini de declaració qualsevol dels següents operadors:

1r. Aquells que el seu el volum d’operacions, calculat conforme al que disposa l’article 121 de la Llei de l’Impost hagués excedit durant l’any natural immediat anterior de 6.010.121,04 euros (les grans empreses).
2n. Aquells que haguessin efectuat l’adquisició de la totalitat o part d’un patrimoni empresarial o professional, quan la suma del seu volum d’operacions de l’any natural immediat anterior i la del volum d’operacions que hagués efectuat en el mateix període el transmitent d’aquest patrimoni mitjançant la utilització del patrimoni transmès hagués excedit de 6.010.121,04 euros.
3r. Els compresos en l’article 30 del Reglament d’IVA autoritzats a sol·licitar la devolució del saldo existent al seu favor al final de cada període de liquidació; els inscrits en el REDEME.
4t. Els que apliquin el règim especial del grup d’entitats que es regula en el capítol IX del títol IX de la Llei de l’IVA.

La forma en què l’operador ha d’optar per aquesta forma d’ingrés de l’IVA d’importació és mitjançant la declaració censal (model 036). Aquesta opció es realitzarà al novembre de l’any anterior al que hagi de tenir efecte o bé, en empreses noves, al moment de donar-se d’alta i s’entén prorrogada per als anys següents en tant no es produeixi la renúncia a la mateixa o l’exclusió.

Aquest règim, una vegada realitzada l’opció, resulta obligatori per a totes les operacions d’importació realitzades l’any natural.

Els operadors amb dret a aplicar el sistema de diferiment de l’ingrés hauran de consignar les quantitats liquidades per l’administració a la declaració-liquidació d’IVA (model 303/ 322) del període en què se li notifica el deute (en el cas del despatx aquesta notificació es produeix en la data del aixecament). A manera d’exemple: les DUAS despatxats al febrer, així com les liquidacions notificades en el mateix mes, han d’incloure’s en el model 303/322 que ha de presentar-se des de l’1 al 20 de març.

Si un operador no inclou totes les quotes d’IVA d’importació notificades durant un mes a la declaració liquidació corresponent a aquest mes, les quantitats no incloses passaran directament a període executiu de cobrament, per criteri FIFO. A més, ha de tenir-se en compte que la no consignació o la consignació incorrecta o incompleta en l’autoliquidació, de les quotes tributàries corresponents a operacions d’importació liquidades per l’Administració pot constituir infracció tributària i per tant, ser susceptible de sanció.

Newsletter