Obligacions tributàries i mercantils del mes de juliol

Durant aquest mes de Juliol, abans de les dates assenyalades, s’hauran de presentar les declaracions tributàries que us indiquem més avall.

En el seu cas, l’ingrés s’haurà de fer abans del dia 20 de juliol, excepte l’Impost de Societats que serà el dia 25 de juliol.

15 de Juliol: Liquidació 2on trimestre de:

  • Retencions i ingressos a compte dels rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls.
  • Retencions sobre el capital mobiliari.
  • Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans. És necessari ens comuniquin l’import de les retencions practicades durant aquest trimestre, tenint en compte les actualitzacions de renda respecte el trimestre anterior.
  • Pagaments fraccionats de les activitats empresarials i professionals (estimació objectiva i directe).
  • Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
  • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.

20 de Juliol:

  • Impost sobre Societats (aquelles societats que tanquin l’exercici el 31 de desembre). Es obligatòria la presentació telemàtica de les declaracions.

29 de Juliol:

  • Dipòsit dels comptes anuals en el Registre Mercantil. Presentació i dipòsit dels comptes anuals corresponents a l’exercici social tancat el 31 de desembre de 2010.

Règim estimació directe normal i directe simplificada: comptabilitat.

  • Els clients que ens tinguin confiada la gestió de la COMPTABILITAT de les seves empreses, hauran de facilitar-nos les dades i documentació necessària per a la preparació del tancament del trimestre abans del dia 10.
Newsletter