Obligacions tributàries del mes d’Octubre

Durant aquest mes d’Octubre, i abans de les dates assenyalades a continuació, s’hauran de presentar, i en el seu cas, ingressar el dia 20, les següents declaracions tributàries:

15 d’octubre: liquidació 3er trimestre de:

 • Retencions i ingressos a compte dels rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls.
 • Retencions sobre el capital mobiliari.
 • Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans. És necessari ens comuniquin l’import de les retencions practicades durant aquest trimestre, tenint en compte les actualitzacions de renda respecte el trimestre anterior.
 • Pagaments fraccionats de les activitats empresarials i professionals (estimació objectiva i directe).
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.
 • Pagament a compte de l’Impost sobre Societats. Recordeu l’obligació de la presentació telemàtica de les declaracions.
Comptabilitat. Estimació directe normal i directe simplificada. Els clients que ens tinguin confiada la gestió de la COMPTABILITAT de les seves empreses, hauran de facilitar-nos les dades i documentació necessària per a la preparació del tancament del trimestre abans del dia 9 d’Octubre.
Llibres registre d’ingressos, despeses i béns d’inversió. Recordem que aquelles persones físiques que exerceixin una activitat empresarial o professional, que tributin en règim d’estimació directa simplificada o per estimació objectiva, l’obligació de portar els llibres següents:Directa simplificada:

 • Llibre d’ingressos
 • Llibre de despeses
 • Llibre de béns d’inversió
Objectiva (MÒDULS):
 • Llibre de despeses
 • Llibre de béns d’inversió
Laboral. Per tal de complimentar la declaració de les retencions a compte de l’Impost sobre la Renda de les persones Físiques, ens heu de facilitar les retencions dels professionals i comissionistes abans del dia 9
Newsletter