Obligacions tributàries del mes de març del 2018

Obligacions tributàries del mes de març 2018

Obligacions tributàries del mes de març 2018

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE LES ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES: S.C.P. – C.B.

Les Societats Civil Privades (S.C.P.) i les Comunitats de Béns (C.B.) que tributen en l’impost sobre la renda i l’impost sobre societats en règim d’atribució de rendes, han de presentar abans del dia 31 de Març la declaració referida a l’any 2010, que recollirà, entre d’altres, els ingressos i les despeses de l’activitat, els socis que formen la SCP o la CB, etc.

És per això, que si formeu part d’una d’aquestes societats, us demanem us poseu en contacte amb nosaltres per el compliment d’aquesta declaració. Heu de tenir en compte, que també estant obligats a presentar aquesta declaració totes aquelles comunitats de bens formada per dos persones propietaries d’un bé immoble que tenen arrendat a un tercer.

Documentació necessària per confeccionar la declaració:

– Les entitats amb activitat econòmica: un compte d’explotació de l’activitat de l’any 2010.

– Les entitats d’arrendament d’immobles:

Ingressos: els certificats dels lloguers emesos pels arrendataris o els rebuts del lloguers;

Despeses: les factures de reparació, les assegurançes, IBI, rebuts de les hipoteques, i totes les altres despeses relacionades amb la finca.

RECORDEU QUE TOTES AQUELLES PERSONES PROPIETARIES INDIVISES D’UN BE IMMOBLE ARRENDAT A UN TERCER, ESTAN OBLIGADES A CONSTITUIR UNA COMUNITAT DE BENS (C.B.)

DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS SUPERIOR A 3.005,06 EUROS

Us recordem l’obligació, a l’igual que en exercicis anteriors, de presentar a Hisenda la declaració anual d’operacions amb tercers que hagin superat, durant l’exercici 2010 en el seu conjunt, la quantitat de 3.005,06 euros, IVA inclòs. Destaquem:

-L’obligació de presentar aquesta declaració qui tributi pel mètode d’estimació objectiva (mòduls) i simultàniament pel mètode simplificat d’IVA

-Aquells que ho facin en el recàrrec d’equivalència únicament per a les operacions que emetin  factures.

-Hi ha l’obligació de fer constar de forma de expressa els imports rebuts en efectiu superiors a 6.000,00 euros.

-Els arrendadors de locals de negoci tenen obligació de presentar aquesta declaració.

-Les quantitats percebudes en el cas de transmissions d’immobles.

Si voleu que efectuem aquest tràmit, cal que ens faciliteu, abans del dia 15 de Març, les dades següents:

-Nom proveïdor/client, Import de la facturació (iva inclòs), NIF i Domicili.

-En el cas d’arrendadors, també la Referència cadastral i Domicili local.

L’import dels arrendaments satisfets amb retenció no s’hauran d’incloure en la declaració.

Els clients que ens teniu confiada la confecció de la comptabilitat, us hem fet arribar les dades dels clients i proveïdors que superen la quantitat de 3.005,06 euros. Esperem ens ho retorneu, una vegada comprovat i verificat, el més aviat possible.

Com sempre, estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment i per realitzar les gestions que ens vulgui encomanar. Ben atentament.

*Descàrrega: Obligacions tributàries del mes de març. 

Newsletter