Obligacions fiscals juliol 2023

A continuació us recordem les declaracions tributàries a presentar durant el propers dies del mes de juliol.

 

 

Fins al 12 de juliol

 

COMPTABILITAT

Els clients que ens tinguin confiada la gestió de la COMPTABILITAT de les seves empreses, hauran de facilitar-nos les dades i documentació necessària per a la preparació del tancament del trimestre abans del dia 12.

 

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Juny 2023. Obligats a subministrar informació estadística
 
 

Fins al 20 de juliol

Si les declaracions son a pagar, s’hauran de presentar per domiciliar

abans del dia 14 de juliol.

 

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les Institucions d’Inversió Col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juny 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Segon trimestre 2023: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

 

Pagaments Fraccionats Renda

 • Segon trimestre 2023:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva (mòduls): 131

 

IVA

 • Juny 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2023. Autoliquidació: 303
 • Segon trimestre 2023. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Segon trimestre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

 

Impostos mediambientals

 • Juny 2023 i segon trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Segon trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Autoliquidació 587
 
 

Fins al 25 de juliol

Si les declaracions son a pagar, s’hauran de presentar per domiciliar

abans del dia 20 de juliol.

 

Impost sobre societats

 • Declaració anual 2022. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 200, 206, 220
 • Resta d’entitats: En els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu. 
 
 

Fins al 31 de juliol

Si les declaracions son a pagar, s’hauran de presentar per domiciliar abans del dia 25 de juliol.

 

 

IVA

 • Juny 2023. Autoliquidació: 303
 • Juny 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Segon trimestre 2023. Finestreta única – Règim exterior i de la Unió: 369

 

 

Comptes anuals

 

·   Dipòsit en el Registre Mercantil dels Comptes anuals d’aquelles societats que van tancar l’exercici el 31 de desembre i van aprovar els seus comptes anuals els dia 30 de juny.

Newsletter