Obligacions fiscals desembre 2022

Impostos - euros

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents al mes de  desembre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.


 

Fins al 20 de desembre

Renda i societats 

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes. 

  • Novembre 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

  • Exercici en curs: Règim general model 202
 

IVA

  • Novembre 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 
  

Fins al 30 de desembre

IVA

  • Novembre 2022. Autoliquidació: 303
 
 

Fins al 31 de desembre

  • Novembre 2022. Finestreta única – Règim d’importació: 369
  • Els terminis de venciment d’aquest model no es veuran ampliats quan l’últim
Newsletter