Oblicacions tributàries i mercantils del mes de Juliol.

Durant aquest mes de juliol, abans de les dates assenyalades, s’hauran de presentar les següents declaracions tributàries:

15 juliol

Liquidació 2n trimestre de:

– Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls.

– Retencions sobre el capital mobiliari.

– Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans. Cal ens comuniquin l’import de les retencions practicades durant aquest trimestre, tenint en compte les actualitzacions de renda respecte al trimestre anterior.

– Pagaments fraccionats de les activitats empresarials i professionals (estimació objectiva i directe).

– IVA. (Impost sobre el Valor Afegit)

– Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.

Si s’escau, l’ingrés s’ha de fer abans del dia 20 de juliol.

20 juliol

Impost de Societats.

– Totes aquelles societats que tanquin l’exercici el 31 de desembre han de presentar la declaració de l’Impost de Societats. És obligatòria la presentació telemàtica de les declaracions.

Si s’escau, l’ingrés s’ha de fer abans del dia 25 de juliol.

30 de Juliol:

Comptes Anuals.

–       Dipòsit dels comptes anuals en el Registre Mercantil corresponents a l’exercici social tancat el 31 de desembre de 2013.

Newsletter