Obligacion tributàries i laborals del mes d’Octubre.

Abans del 15 d’octubre, s’hauran de presentar, i en el seu cas ingressar el dia 20, les següents declaracions tributàries corresponents al 3er trimestre;

  • Retencions i ingressos a compte dels rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls.
  • Retencions sobre el capital mobiliari.
  • Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans. És necessari ens comuniquin l’import de les retencions practicades durant aquest trimestre, tenint en compte les actualitzacions de renda respecte el trimestre anterior.
  • Pagaments fraccionats de les activitats empresarials i professionals (estimació objectiva i directe).
  • Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
  • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.
  • Impost sobre Societats (2on. pagament fraccionat de l’exercici 2015)
  • Retencions professionals i comissionistes. Per tal de complimentar la declaració de les retencions a compte de l’Impost sobre la Renda de les persones Físiques, ens heu de facilitar les retencions dels professionals i comissionistes abans del dia 9.

 

COMPTABILITAT.

Estimació directe normal i directe simplificada.

Els clients que ens tinguin confiada la gestió de la COMPTABILITAT de les seves empreses, hauran de facilitar-nos les dades i documentació necessària per a la preparació del tancament del trimestre abans del dia 9.

Llibres registre d’ingressos, despeses i béns d’inversió.

Recordem que aquelles persones físiques que exerceixin una activitat empresarial o professional, que tributin en règim d’estimació directa simplificada o per estimació objectiva, l’obligació de portar els llibres següents:

Directa simplificada:      Llibre d’ingressos . Llibre de despeses. Llibre de bens d’inversió.

Objectiva (MÒDULS):     Llibre de despeses, llibre de bens d’inversió.

 

AUTÒNOMS.

Els treballadors afiliats al Regim Especial de Treballadors Autònoms, que vulguin modificar les seves bases de cotització ho hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social abans del 31 d’octubre perquè la modificació de bases tingui efectes 1 de gener.

Com sempre, Gestoria Luis des de les nostres oficines de Mataró, està a la seva disposició per assessorar-lo sobre el compliment de les seves obligacions tributàries, mercantils i laborals.

Newsletter