Nova regulació de les altes i les baixes mediques.

L’1 de desembre va entrar en vigor l’Ordre ESS/1187/2015 de 15 de juny, pel qual es desenvolupa el Reial Decret 625/2014 pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els 365 primers dies de la seva durada.

Una de les principals novetats d’aquest nou sistema és que els metges que donin la baixa a un treballador hauran de detallar en el mateix comunicat de baixa la durada estimada del procés. Els facultatius podran usar com a referència les taules de durada òptima de la baixa de diferents patologies que s’han anat elaborant amb les estadístiques i els estudis dels últims anys. Si bé, la previsió inicial de la baixa podrà ser actualitzada a qualsevol moment en funció de com evolucioni la salut del treballador.

Les baixes es classificaran en funció de la seva durada. Aquesta podrà ser;

• Inferior a 5 dies naturals; (Molt curta). La data d’alta no podrà superar 4 dies (dia de la baixa+3 dies naturals)
El facultatiu podrà emetre la baixa i l’alta del treballador en un mateix acte mèdic, amb el que aquest ja no haurà d’anar a pel comunicat que li autoritza a tornar al treball. La data d’alta podrà ser igual a la data de baixa.

• De 5 a 30 dies naturals; (Curta). El primer comunicat de confirmació s’expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s’expediran cada catorze dies naturals, com a màxim.

• Entre 31 a 61 dies (Mitjana). El primer comunicat de confirmació s’expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s’expediran cada vint-i-vuit dies naturals, com a màxim.

• Més de 61 dies (Llarga). El primer comunicat de confirmació s’expedirà en un termini màxim de catorze dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s’expediran cada trenta-cinc dies naturals, com a màxim.

El treballador ha de presentar a la seva empresa la còpia dels comunicats de baixa i els successius comunicats de confirmació en els tres dies següents a la seva expedició. I haurà de comunicar l’alta al seu centre de treball en les següents 24 hores de rebre-la.

L’empresa haurà de comunicar al INSS les dades de cotització del treballador per determinar la base reguladora de la prestació econòmica que li correspongui; la clau del codi nacional d’ocupació, de la província del centre de salut que ha emès el part; i les dades identificatives del procés mèdic i de l’empresa a través del sistema RED de la Seguretat Social.

Newsletter