Novetats tributàries en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023: IRPF, Impost sobre Societats i IVA

Al BOE del dia 24 de desembre de 2022, s’ha publicat la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023 (d’ara endavant, LPGE 2023), en vigor el dia 1 de gener de 2023, que inclou diverses mesures fiscals, alguna d’elles d’una certa magnitud.
En l’impost sobre la renda s’augmenta la reducció dels rendiments del treball i el límit inferior de l’obligació de declarar que s’aplica quan, entre altres casos, es perceben rendes del treball de més d’un pagador. També s’estableix una reducció del 10 per 100 del rendiment net, en 2023, per als contribuents que el determinen en estimació objectiva; s’augmenta el percentatge que s’aplica a les despeses de difícil justificació per als empresaris i professionals en estimació directa simplificada; es regulen nous límits a les aportacions als plans de pensions; i s’estableixen dos trams més en la tarifa de l’estalvi per a rendes superiors a 200.000 €. Tant en el règim d’estimació objectiva en l’IRPF, com en els règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, es prorroguen els límits establerts per a 2022.

Respecte a l’impost sobre societats, s’estableix un tipus reduït de gravamen del 23 per 100 per a les empreses que facturen menys d’1.000.000 € i no siguin entitats patrimonials, i l’amortització accelerada de determinats vehicles.

En l’IVA es produeix un assortiment de canvis, com la rebaixa del 10 al 4 per 100 del tipus aplicable als lliuraments de compreses, tampons i preservatius, la modificació de la regla especial de l’ús efectiu en relació amb la tributació dels serveis i la modificació del mecanisme especial d’inversió del subjecte passiu en determinats supòsits.

A continuació veurem les principals mesures tributàries que conté la LPGE 2023.

1. IRPF

1.1 Obligació de declarar: increment de la quantia de rendiments íntegres del treball a partir de la qual és obligatori declarar l’impost

S’eleva el llindar inferior de l’obligació per a no declarar respecte dels perceptors que tinguin rendiments del treball. En concret, no estan obligats a presentar l’autoliquidació de l’impost els contribuents que percebin rendes del treball de més d’un pagador (i en altres supòsits molt concrets, com abans) si la suma d’aquests rendiments no superen els 15.000 € (abans 14.000 €).

1.2 Despeses de difícil justificació en estimació directa simplificada (amb efectes des de l’1 de gener de 2023)

El percentatge de deducció per al conjunt de les provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació serà del 7% (abans 5%). Recordem que la deducció no pot excedir dels 2.000 €, i aquest límit absolut roman inalterat (art. 30 del Reglament d’IRPF).

1.3 Contribuents en estimació objectiva (amb efectes des de l’1 de gener de 2023)

Es prorroguen els límits excloents del mètode d’estimació objectiva per als exercicis 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023. En concret, les magnituds de 150.000 i 75.000 € queden fixades en 250.000 i 125.000 €, respectivament. Així mateix, per a aquests exercicis, la magnitud de 150.000 € queda fixada en 250.000 €.

1.4 Tipus de gravamen de l’estalvi (amb efectes des de l’1 de gener de 2023)

Es regulen nous tipus de gravamen, afegint dos trams a la base liquidable entre 200.000 i 300.000 € amb tipus del 27% (abans 26%) i a partir de 300.000 €, que s’aplica el tipus del 28% (abans 26%).

Base liquidable de l’estalvi

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable de l’estalvi

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0

0

6.000

19

6.000,00

570

44.000

21

50.000,00

5.190

150.000

23

200.000,00

22.400

100.000

27

300.000,00

35.940

En endavant

28

1.5 Deducció per maternitat (amb efectes des de l’1 de gener de 2023)

Amb efectes des de l’1 de gener de 2023 s’introdueixen les següents novetats en la deducció per maternitat:

Aquesta deducció no solament serà aplicable a aquelles dones amb fills menors de tres anys amb dret a l’aplicació del mínim per descendents que realitzin una activitat per compte propi o d’altri donades d’alta en la Seguretat Social o mutualitat, sinó que s’amplia també a aquelles que:

  • en el moment del naixement del menor percebin prestacions contributives o assistencials del sistema de protecció de desocupació, o
  • que en aquest moment o en qualsevol moment posterior estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat amb un període mínim, en aquest últim cas, de trenta dies cotitzats.

2. IMPOST SOBRE SOCIETATS

2.1 Tipus de gravamen reduït (amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2023)

Es redueix del 25 al 23% el tipus de gravamen per a les entitats l’import net del volum de negocis (INVN) del període impositiu immediat anterior de les quals sigui inferior a 1.000.000 € i no tingui la consideració d’entitat patrimonial.

3. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

3.1 Recuperació de l’IVA meritat per crèdits incobrables (efectes des de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos)

S’incorpora en la Llei de l’impost la doctrina administrativa que permet la modificació de la base imposable en cas de crèdits incobrables a conseqüència d’un procés d’insolvència declarada per un òrgan jurisdiccional d’un altre estat membre.

A més, es rebaixa l’import mínim de la base imposable de l’operació quan el destinatari morós tingui la condició de consumidor final (passa de 300 € a 50 €), es flexibilitza el procediment incorporant la possibilitat de substituir la reclamació judicial o requeriment notarial previ al deutor per qualsevol altre mitjà que acrediti fefaentment la reclamació del cobrament a aquest deutor, i s’estén a sis mesos el termini per a procedir a la recuperació de l’IVA des que el crèdit és declarat incobrable. Aquesta última mesura s’acompanya d’un règim transitori perquè puguin acollir-se al nou termini de sis mesos tots els subjectes passius de l’IVA el termini de modificació del qual no hagués caducat a la data d’entrada en vigor de la Llei.

3.2 Tipus impositius (efectes des de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos)

Determinats béns que fins ara tributen al tipus reduït del 10% passen a tributar al tipus reduït del 4%. Es tracta dels tampons, compreses i protectors íntims, productes de primera necessitat inherents a la condició femenina, així com els preservatius i altres anticonceptius no medicinals.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.


Newsletter