Noves mesures sobre els ERTO RD 30/2020

Noves mesures sobre els ERTO.

El Reial Decret-llei 30/2020, de 29 de setembre, regula d’una banda el règim jurídic dels expedients temporals d’ocupació vigents el dia d’avui i els que es puguin presentar a partir d’avui i, per altra banda, també regula el nou règim d’exoneracions de quotes a la seguretat social. 

Noves mesures sobre els ERTO RD 30/2020

 • EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ. 
 1. ERTO de força major vigent actualment.

Els ERTO de força major vigents abans de l’entrada en vigor de la norma queden prorrogats automàticament fins al 31 de gener de 2021. 

 1. ERTO de causes ETOP.
 • ERTO de causes ETOP vigents actualment. 

Els ERTO de causes ETOP seguiran sent aplicables en els termes previstos en la comunicació final de l’empresa davant l’Autoritat Laboral. 

A la finalització d’aquest ERTO cap la pròrroga, sempre que s’arribi a un acord dins el període de consultes. 

La pròrroga haurà de tramitar-se davant l’Autoritat Laboral, d’acord amb el procediment previst en el Real Decret 1483/2012, amb les especialitats de l’article 23 del RDL 8/2020. 

 • ERTO de causes ETOP, iniciats després de l’entrada en vigor de la norma. 

Aquests ERTO els serà d’aplicació l’article 23 del RDL 8/2020, amb les especialitats que allà s’estableixen. 

Es podrà iniciar la seva tramitació mentre s’estigui aplicant un ERTO de força major i els seus efectes es retrotrauran a la data de finalització d’aquest últim, sens perjudici que seran aplicables en els termes previstos en la comunicació final de l’empresa davant l’Autoritat Laboral. 

Aquests ERTO només gaudiran d’exoneracions de quotes a la Seguretat Social si la seva activitat empresarial està classificada en algun dels CNAE previstos en l’annex del Reial Decret-llei

 1. ERTO de REBROT.
 • ERTO per causes REBROT IMPEDITIU, per mesures impeditives de l’activitat empresarial, a partir de 01.10.2020. 

ERTO presentats a conseqüència de noves restriccions o mesures de contenció sanitària que impedeixin el desenvolupament de l’activitat empresarial. Cal, en aquest cas, sigui a l’empresa o a algun dels seus centres de treball, l’activitat empresarial hagi estat suspesa a conseqüència de les noves restriccions o mesures de contenció sanitària. 

La durada d’aquests ERTO serà mentre duri l’aplicació de les noves restriccions o mesures. 

En aquest cas hi ha previstes les exoneracions de quotes a la Seguretat Social.

 • ERTO per causes REBROT LIMITATIU, per mesures de limitació de l’activitat empresarial, a partir de 01.10.2020. 

ERTO presentats a conseqüència de noves restriccions o mesures de contenció sanitària que limitin el desenvolupament de l’activitat empresarial. 

La durada d’aquests ERTO serà mentre duri l’aplicació de les noves restriccions o mesures. 

En aquest cas hi ha previstes les exoneracions de quotes a la Seguretat.

 

PRESTACIÓ D’ATUR 

 • Es prorroguem les mesures fins a 31.01.2021. 
 • Eliminació del període de carència pel reconeixement de la prestació d’atur. 
 • La quantia de la prestació d’atur es calcularà aplicant a la base reguladora de la prestació el percentatge del 70% i la seva durada serà, com a màxim, fins a 31.01.2021.
 •  Les prestacions d’atur abonades com a conseqüència dels ERTO derivats de la Covid-19 no es tindran a consumides, als efectes de futures prestacions d’atur, sempre que s’accedeixi a la nova prestació abans del dia 1 de gener de 2022. 
 • EXONERACIÓ DE QUOTES EN LES COTITZACIONS EN EL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL 

Es podran aplicar l’exoneració de quotes de la Seguretat Social les següents empreses: 

– Empreses a les quals es prorrogui automàticament l’ERTO de força major a l’entrada en vigor de la norma, i que la seva activitat empresarial estigui classificada en els CNAE de l’annex. Per exemple empreses del sector turístic o d’esdeveniments i espectables.

– Empreses que transitin d’un ERTO de força major a un altre per causes ETOP i que la seva activitat empresarial estigui classificada en els CNAE de l’annex. 

– Empreses que actualment tinguin vigent actualment un ERTO per causes ETOP i que la seva activitat empresarial estigui classificada en els CNAE de l’annex. 

– Empreses que transitin d’un ERTO de força major a un altre per causes ETOP i que la seva activitat empresarial hagi estat declarada com a depenen o integrant de la cadena de valor d’empreses client que estiguin classificades en els CNAE de l’annex. 

En el supòsit d’ERTO de REBROT, sigui impeditiu o limitatiu, les exoneracions s’aplicaran als treballadors afectats per l’ERTO. 

En el supòsit d’ERTO prorrogats del llistat del CNAE o empreses integrants de la cadena de valor, les exoneracions s’aplicaran tant als treballadors afectats per l’ERTO, com els reincorporats al seu lloc de treball. 

 

PERÍODE D’APLICACIÓ. 

Del dia 1 d’octubre i fins al dia 31 de gener de 2021. 

EXONERACIONS en empreses de menys de 50 treballadors

 • ERTO rebrot Impediti: 100% mentres duri la mesura
 • ERTO rebrot Limitati:u 100% octubre, 90% novembre, 85% desembre i 80% gener.
 • ERTO prorrogats llista CNAE: 85% d’octubre 2020  a gener 2021.

EXONERACIONS en empreses de més de 50 treballadors

 • ERTO rebrot Impediti: 90% mentres duri la mesura
 • ERTO rebrot Limitati:u 90% octubre, 80% novembre, 75% desembre i 70% gener.
 • ERTO prorrogats llista CNAE: 75% d’octubre 2020  a gener 2021.

EMPRESES AMB CLIENTS MAJORITARIS D’ACTIVITATS DE L’ANNEX DELS CNAE

Aquestes empreses poden accedir a les mateixes exoneracions de quotes de la Seguretat Social de les empreses l’activitat de les quals estigui classificada en els CNAE del llistat de l’annex del Reial Decret-llei. 

Es considera que una empresa és depenen i forma part de la cadena de valor d’una altra empresa o empreses les quals estiguin classificades en els CNAE del llistat de l’annex del Reial Decret-llei, quan: 

– Que la facturació de l’any 2019 s’hagi fet, almenys en un 50% a empreses classificades en els CNAE del llistat de l’annex del Reial Decret-llei. 

– Empreses l’activitat real de les quals depengui indirectament d’empreses classificades en els CNAE del llistat de l’annex del Reial Decret-llei. 

Aquest reconeixement s’ha de sol·licitar davant l’Autoritat Laboral que hagi dictat la resolució expressa o tàcita de l’ERTO prorrogat, acompanyant una memòria explicativa i la documentació acreditatitva. 

 

Aquesta sol·licitud s’ha de presentar entre els dies 5 i 19 d’octubre

S’ha de donar trasllat de la sol·licitud, de la memòria i de la documentació acreditativa a les persones treballadores i, en el seu cas, a la representació legal dels treballadors. 

La resolució s’ha de dictar en el termini de 5 dies i transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució expressa, l’empresa podrà entendre estimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.

 

 • DISPOSICIONS COMUNS PER A TOTS ELS ERTO
 • Límits relacionats amb el repartiment de dividends i empreses amb domicili fiscal a paradisos fiscals. 

Continuen les limitacions establertes en l’article 5 del RDL 24/2020, en els ERTO per força major, que també seran aplicables als ERTO de força major autoritzats en virtut d’aquest Reial Decret-llei. 

 •  Salvaguarda de l’ocupació. 

La norma preveu que les empreses que s’exonerin quotes per aplicació d’aquest Reial Decret-llei, se’ls obre un nou període de 6 mesos de manteniment de l’ocupació, que començarà a computar quan, en el seu cas, s’hagués acabat de computar l’antic període de manteniment de l’ocupació. 

 • Prohibició d’extingir contractes i d’acomiadar per causes de força major i ETOP, derivades de la Covid-19. 

Es prorroga aquesta prohibició fins a 31 de gener de 2021, establerta en l’article 2, del RDL 9/2020, en els termes establerts en aquesta norma. 

 • Interrupció del còmput de durada màxima dels contractes temporals. 

Es prorroga aquesta interrupció del còmput de durada màxima dels contractes temporals, establerta en l’article 5, del RDL 9/2020, en els termes establerts en aquesta norma. 

 • Prohibició de realització d’hores extres, de fer noves contractacions i de fer noves externalitzacions de l’activitat empresarial. 

Es prorroga aquestes prohibicions, amb les excepcions previstes respecte de les noves contractacions i noves externalitzacions. 

 

Newsletter