Noves mesures fiscals. Afecten a l’Impost de Societats i a l’IVA.

1. S’eleva el percentatge dels pagaments fraccionats de l’Impost de Societats per a les grans empreses.

El Reial decret-Llei 9/2011 de 19 d’agost modifica el règim legal de l’Impost de societats per elevar el percentatge de càlcul dels pagaments fraccionats que han de realitzar les grans empreses que facturen més de vint milions d’euros, encara que de fet aquesta elevació és més notable en el cas d’aquelles en que la xifra de negoci supera els seixanta milions d’euros.

En cap cas es tracta d’increments impositius, sinó de canvis en la periodificació dels ingressos tributaris.

A partir de l’aprovació del Reial decret Llei i per als pagaments fraccionats pendents de 2011, és a dir, els que es realitzaran a l’octubre i desembre, i per als pagaments fraccionats a realitzar en cadascun dels anys 2012 i 2013, les societats amb xifra de negocis entre vint i seixanta milions d’euros aplicaran en els seus pagaments fraccionats un tipus del 24 per 100 i les societats amb, almenys, seixanta milions de xifra de negocis un tipus del 27 per 100.

2. S’estableixen límits a la compensació de bases imposables negatives.

En 2011, 2012 i 2013 les grans empreses, que facturin entre vint i  seixanta milions d’euros solament podran aplicar el 75 per 100 de les bases imposables negatives que tinguin pendents de compensar procedents d’exercicis anteriors, percentatge que es veurà reduït al 50 per 100 quan es tracti de societats que facturin més de seixanta milions d’euros.

3. S’amplia el termini màxim de compensació de les bases negatives procedents d’exercicis anteriors de 15 a 18 anys, per assegurar la compensació futura de les bases. Aquesta mesura beneficiarà per igual a tot tipus d’entitats, incloses les Empreses de Reduïda Dimensió, encara que no es vegin afectades per les limitacions a la compensació aplicables en 2011, 2012 i 2013 a les molt grans empreses.

4. Es redueix l’IVA en la compra d’habitatges nous fins al 4%.

Des del 20 d’agost i exclusivament fins al 31 de desembre de 2011, els lliuraments d’immobles destinats a habitatge nou es beneficiaran de la tributació al tipus superreduït del 4% en lloc del 8% habitual en l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) tal com va aprovar el govern mitjançant el Reial decret-Llei 9/2011 de 19 d’agost.

Newsletter