Novetats en la declaració d’operacions amb tercers; Model 347.

LES COMUNITATS DE PROPIETARIS ESTAN OBLIGADES A PRESENTAR LA DECLARACIÓ.

El Model 347 és la declaració anual informativa d’operacions amb terceres persones. Els empresaris i professionals estan obligats a la presentació del Model 347 sempre que hagin realitzat operacions amb tercers per import superior a 3.005,06 euros durant l’any natural, computant de forma separada els lliuraments i les adquisicions de béns i serveis.

El termini de presentació del Model 347 comença el dia 1 de febrer i finalitza el dia 28 de febrer.

Per a la declaració de l’exercici 2014, a presentar al febrer de 2015, s’han introduït una sèrie de modificacions:

  • Passen a incloure’s com a obligats a presentar la declaració les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal així com determinades entitats o establiments de caràcter social, per les adquisicions en general de béns o serveis que efectuïn al marge de les activitats empresarials o professionals, fins i tot encara que no realitzin activitats d’aquesta naturalesa.
  • Els subjectes passius acollits al règim simplificat de l’IVA han de subministrar informació no només de les operacions per les quals emetin factura sinó també d’aquelles per les que rebin factura i estiguin anotades en el Llibre Registre de factures rebudes.
  • Els subjectes passius acollits al RECC (Règim Especial del Criteri de Caixa de l’IVA) i els destinataris de les seves operacions han d’incloure en la seva declaració anual de forma separada els imports meritats durant l’any natural d’acord amb la regla general de meritació i d’acord amb els criteris del règim especial.

La informació s’haurà de subministrar exclusivament atenent el seu còmput anual, per les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal, en els supòsits de la informació a presentar pels subjectes acollits al RECC, i, pel que fa a les operacions afectades pel RECC, per els destinataris de les mateixes.

Newsletter