No es podrà demanar l’ajornament de l’IVA.

A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2017

La nova redacció de l’art. 65.2 de la Llei General Tributària afegeix tres nous supòsits de liquidacions tributàries que no podran ser objecte d’ajornament o fraccionament. Per tant, a partir d’1 de gener de 2017 no podran ser objecte d’ajornament o fraccionament:

• Les liquidacions tributàries derivades de tributs repercutits –IVA-, tret que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.

• Les liquidacions corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats en l’Impost de societats.

• Les liquidacions tributàries confirmades total o parcialment en virtut de resolució ferma que prèviament haguessin estat objecte de suspensió durant la tramitació del corresponent recurs o reclamació en seu administrativa o judicial.

En la nova redacció d’aquest article 65.2 en la lletra b) es suprimeix l’excepció que podia permetre en alguns casos l’ajornament o fraccionament de les retencions i ingressos a compte. Per tant, en cap cas podran ajornar-se o fraccionar-se els pagament de les retencions i ingressos a compte.

Newsletter