Modificacions en l’IVA; Exempció educativa.

Amb efectes des del 1 de gener de 2015, s’ha introduït, entre d’altres, una modificació en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit que fa referència a la prestació de serveis en els centres escolars.

Estaran exempts de l’IVA els serveis d’atenció a nens al centre docent prestats en temps interlectiu, tant durant el menjador escolar com en servei de guarderia fora de l’horari escolar, equiparant el tractament en l’Impost d’aquests serveis prestats pel centre docent, amb independència que es realitzi amb mitjans propis o aliens.

Newsletter