Modificació en l’IVA en els serveis prestats per via electrònica.

TRIBUTA EN EL L’ESTAT DEL DOMICILI DEL DESTINATARI.

Amb efectes des de l’ 1 de gener de 2015, la Llei de l’IVA estableix una nova regla de localització dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió i de les prestacions de serveis efectuades per via electrònica. Quan aquests serveis es prestin a una persona que no tingui la condició d’empresari o professional actuant com a tal (consumidor final), passen a gravar en el lloc on el destinatari estigui establerttingui el seu domicili o residència habitual, independentment del lloc on estigui establert el prestador.

Per tant, tots els serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o TV i electrònics tributaran a l’Estat membre d’establiment del destinatari, tant si aquest és un empresari o professional o bé un consumidor final, i tant si el prestador del servei és un empresari establert a la UE o fora d’aquesta.

Newsletter