Modificació en l’IVA en els serveis prestats per via electrònica.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
logo con letras Gestoria Luis Mataro

TRIBUTA EN EL L’ESTAT DEL DOMICILI DEL DESTINATARI.

Amb efectes des de l’ 1 de gener de 2015, la Llei de l’IVA estableix una nova regla de localització dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió i de les prestacions de serveis efectuades per via electrònica. Quan aquests serveis es prestin a una persona que no tingui la condició d’empresari o professional actuant com a tal (consumidor final), passen a gravar en el lloc on el destinatari estigui establerttingui el seu domicili o residència habitual, independentment del lloc on estigui establert el prestador.

Per tant, tots els serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o TV i electrònics tributaran a l’Estat membre d’establiment del destinatari, tant si aquest és un empresari o professional o bé un consumidor final, i tant si el prestador del servei és un empresari establert a la UE o fora d’aquesta.

Newsletter