Mesures laborals aprovades durant el mes d’agost.

El Govern en el seu afany de donar compliment a les exigències de la UE, ha aprovat noves mesures laborals durant les vacances d’estiu.

Aquestes són algunes de les mesures laborals més significatives, aprovades pel Govern mitjançant la Llei 27/2011, d’1 d’agost i el Reial decret-llei 10/2011, de 26 d’agost.

1. S’ha aprovat definitivament la Llei de Reforma de les Pensions.

La norma, que entrarà en vigor l’1 de gener de 2013, eleva gradualment l’edat de jubilació als 67 anys en un període transitori de 15 anys ( del 2013 al 2027). Es podrà cobrar el 100% de la pensió amb 37 anys cotitzats, encara que els treballadors amb més de 38 anys i sis mesos cotitzats podran jubilar-se als 65 anys.

El període de còmput per calcular la pensió passarà gradualment dels 15 anys actuals a 25, mantenint en 15 anys el període de carència (període mínim exigit per generar dret a pensió).

La nova reforma, contempla que per poder accedir a la jubilació anticipada a partir dels 63 anys caldrà comptar amb 33 anys cotitzats, encara que per a situacions de crisis l’edat es rebaixa als 61, mentre que es mantenen els anys de cotització.

2. S’incrementa la protecció per viduïtat i orfandat. En el primer cas amb l’ampliació del percentatge de la base reguladora fins al 60%, en determinats supòsits;  en quant a la segona, s’estén la prestació fins als 25 anys, amb caràcter general.

3. A partir de 2012, s’integrarà el Règim Especial d’Empleats de la Llar en el Règim General de la Seguretat Social.

4. Ampliació del termini per a la conversió de contractes temporals en contractes de foment de la contractació indefinida.

5. Suspensió temporal de l’aplicació de la regla que limita l’encadenament de contractes temporals prevista en l’art.15.5 del ET, durant els propers 2 anys. No obstant, aquesta norma no impedirà que els contractes temporals que no obeeixin a un causa real de temporalitat ( obra o servei, circumstàncies de la producció, etc.) puguin ser impugnats judicialment per frau de llei.

6. Nou contracte “per a la formació i aprenentatge” .

Es podrà celebrar amb treballadors majors de setze i menors de vint-i-cinc anys que no tinguin la qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu requerida per concertar un contracte en pràctiques.

El límit màxim d’edat no serà aplicable quan el contracte es concerti amb persones amb discapacitat.

Fins al 31 de desembre de 2013 el contracte per a la formació i l’aprenentatge es podrà celebrar també amb treballadors que, mancant de qualificació professional, siguin majors de vint-i-cinc i menors de trenta anys.

Es bonificaran en un 100% les quotes empresarials a la Seguretat Social si el contracte es realitza per empreses amb una plantilla inferior a 250 persones, o del 75 per cent, en el cas que l’empresa contractant tingui una plantilla igual o superior a aquesta xifra.

7. A partir d’1 de gener de 2012, El FOGASA deixarà de pagar els 8 dies de salari en els acomiadaments que siguin reconeguts o declarats improcedents.

8. Es prorroga per sis mesos el programa de requalificació professional (ajuda dels 400 euros) de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació.

(AUTÒNOMS)

9. Es modifica l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 7 de la Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’estableix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms, que queda redactat de la següent forma:«Aquest reconeixement suposarà el naixement del dret a gaudir de la corresponent prestació econòmica, a partir del primer dia del mes immediatament següent a aquell en què es va produir el fet causant del cessament d’activitat”. Abans era a partir del segon mes següent.

10. A partir d’1 de gener de 2013, la cobertura de les contingències professionals serà obligatòria per a tots els règims de la Seguretat Social respecte a tots els treballadors que causin alta en qualsevol d’ells.

Això afecta especialment als treballadors Autònoms ja que fins avui la cobertura de les contingències professionals era opcional per a la majoria d’ells.

11. Es permet als professionals col·legiats que cotitzin a una mutualitat de previsió social, compatibilitzar el cobrament de la pensió pública de jubilació amb l’exercici de la seva activitat professional.

Newsletter