Mesures insuficients per protegir a qui no pot pagar la hipoteca

Es millora lleugerament la quantitat de diners de la qual podrà disposar el deutor una vegada sigui embargat i també s’augmenta l’import de deute que es cancel·larà quan l’entitat financera s’adjudiqui l’habitatge. Però la possibilitat que s’havia plantejat de reformar la legislació hipotecària perquè el lliurament de l’immoble comportés la liquidació del deute, no té cabuda en el Reial decret-llei 8/2011 d’1 de juliol.

Les mesures aprovades pel govern són les següents;

La primera mesura ha estat elevar el llindar d’inembargabilitat quan el preu obtingut per la venda de l’habitatge habitual en un procediment d’execució hipotecària sigui insuficient per cobrir el crèdit garantit. Si bé, amb caràcter general, el mínim inembargable de qualsevol deutor coincideix amb el salari mínim interprofessional (SMI) (641,40 per 2011) a partir d’aquest reial decret-llei i exclusivament, per als deutors hipotecaris que han perdut el seu habitatge habitual, s’eleva aquest mínim fins al 150% del SMI (962,10) i un 30% (192,42) addicional per cada familiar del seu nucli que no percebi ingressos superiors a aquest SMI.

En segon lloc, es modifica la Llei d’Enjudiciament Civil elevant el preu d’adjudicació al creditor en subhasta de l’immoble hipotecat. Aquest import no serà mai inferior al 60% del valor de taxació ( fins ara era del 50%). Amb això s’aconsegueix que es cancel·li una major part del deute quan l’entitat bancària s’adjudica l’immoble.

Finalment, a fi de millorar l’eficàcia de les subhastes permetent una major concurrència de licitacions i, per tant, possibilitant la fixació d’un preu més just i més alt, es redueix fins al 20% el dipòsit exigit als postors per participar en una subhasta.

S’havia plantejat la possibilitat d’establir la dació en pagament en els procediments hipotecaris. Això significa que en cas de no poder pagar la hipoteca el lliurament de l’habitatge al banc suposaria la liquidació total del deute. Però una modificació legal en aquest sentit i amb efectes retroactius suposaria la fallida del principi de seguretat jurídica i un greu risc a tot el sistema financer espanyol ( i no ho oblidem, tots tenim els nostres diners dipositats als bancs i una fallida del sistema suposaria un enorme risc per a tots els nostres estalvis).

No poden canviar-se les condicions i les clàusules de les hipoteques ja signades. El mercat i els nous contractes d’hipoteca són els que hauran de regular les condicions dels nous préstecs hipotecaris que es concediran a partir d’ara. Per exemple, Bankinter ha llançat una hipoteca en què s’accepta la dació en pagament. En cas d’impagament, amb el lliurament de l’immoble el deute quedaria totalment saldat.

Newsletter