Els profesionals socis d’una societat han de presentar factures a aquesta societat.

HAN DE PRESENTAR DECLARACIONS D’IVA I PORTAR UNA COMPTABILITAT.

L’article 27.1 de la Llei de l’IRPF defineix el que considera rendiments íntegres d’activitats econòmiques subjectes l’impost. Estableix que es consideraran rendiments íntegres d’activitats econòmiques aquells que, procedint del treball personal i del capital conjuntament, o d’un sol d’aquests factors, suposin per part del contribuent l’ordenació per compte propi dels mitjans de producció i de recursos humans o d’un d’ells, amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

La reforma fiscal 2015 ha introduït en aquest article 27.1 un tercer paràgraf pel qual, els rendiments procedents d’una entitat en el que participi el contribuent, derivats de la realització d’activitats incloses en la secció segona de la tarifes de l’IAE (activitats professionals de caràcter general) es qualificaran com a rendiments professionals quan el contribuent estigui inclòs, a aquest efecte, en el règim especial de la Seguretat social dels Treballadors Autònoms, o en una mutualitat de previsió social que actuï com a alternativa a l’esmentat règim especial.

En conseqüència els socis d’entitats amb activitat professional que estiguin inclosos en el Règim d’Autònoms s’hauran de donar d’alta a Hisenda com a professionals individuals i hauran d’emetre factura contra la societat.

Les factures emeses pel professional contra la societat meritaran IVA i comportaran una retenció a compte de l’IRPF. En conseqüència, aquestes persones físiques estan obligades a presentar les oportunes declaracions trimestrals d’IVA (model 303). Al practicar-se la retenció a compte de l’IRPF en totes les factures emeses estaran exempts de formalitzar la declaració trimestral de pagament fraccionat. Una altra de les obligacions que això els comporta és portar una comptabilitat simplificada.

Newsletter