Llei d’empreses emergents (“Startups”): incentius fiscals, laborals i administratius

El dia 22 de desembre de 2022 es publicà al BOE la Llei 28/2022 de foment de l’ecosistema de les empreses emergents, també anomenada llei d’empreses emergents, que incorpora un conjunt de mesures fiscals, mercantils, civils i laborals, reduint els obstacles a la creació i creixement d’aquestes empreses emergents.


 

La norma va entrar en vigor el 23 de desembre; si bé les principals novetats fiscals i administratives no seran aplicable fins a l’1 de gener de 2023.

CONCEPTE D’EMPRESA EMERGENT

Es defineixen com a empreses emergents les persones jurídiques, incloses les empreses de base tecnològica, que reuneixin simultàniament els següents requisits:

a. S’ha de tractar d’una empresa de nova creació o bé d’una empresa que des de la seva inscripció de constitució en el Registre Mercantil o en el Registre de Cooperatives competent no hagin transcorregut més de cinc anys (set anys en el cas d’empreses de biotecnologia, energia, industrials i altres sectors estratègics o que hagin desenvolupat tecnologia pròpia, dissenyada íntegrament a Espanya).

b. L’empresa no ha de ser el resultat d’una fusió, escissió, transformació, concentració o segregació d’empreses que no tinguin la consideració d’empreses emergents.

c. No s’han de distribuir ni haver distribuït dividends (retorns, en el cas de cooperatives).

d. No han d’estar cotitzades en un mercat regulat.

e. Han de tenir la seva seu social, domicili social o establiment permanent a Espanya.

f. El 60% de la plantilla haurà de tenir un contracte laboral a Espanya.

g. Han de desplegar un projecte d’emprenedoria innovadora que compti amb un model de negoci escalable segons es defineix en la llei.

h. Si pertanyen a un grup d’empreses en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç, el grup o cadascuna de les empreses que el componen ha de complir amb els requisits anteriors.

En qualsevol cas, els incentius que es preveuen per a empreses emergents i els seus inversors no es podran aplicar o es deixaran d’aplicar en els següents supòsits:

a. Quan es deixi de complir qualsevol dels requisits anteriors i, en particular, al final dels 5 o 7 anys des de la creació de l’empresa.

b. Quan s’extingeixi l’empresa abans d’aquest termini.

c. Quan l’entitat sigui adquirida per una altra entitat que no sigui una empresa emergent.

d. Quan el volum de negoci anual de l’empresa superi els 10 milions d’euros.

e. Quan es dugui a terme una activitat que generi un mal significatiu al medi ambient de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020.

f. Quan els socis titulars (directament o indirectament) d’almenys el 5% del capital o els administradors hagin estat condemnats per sentència ferma per algun dels delictes que s’indiquen a continuació com a causes d’exclusió del règim.

A més, no es podran acollir als beneficis de la norma les empreses emergents fundades o dirigides per si o per persona interposada, (i) que no estiguin al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social, (ii) que hagin estat condemnades per sentència ferma per administració deslleial, insolvència punible, delictes societaris, delictes de blanqueig o finançament del terrorisme, delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, delictes de prevaricació, suborn, tràfic d’influències, malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics, que hagin estat condemnades a la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions; o (iii) que hagin perdut la possibilitat de contractar amb l’administració.

AVANTATGES FISCALS PER A LES EMPRESES EMERGENTS

En aquesta llei es regulen diversos incentius tributaris per a les denominades “empreses emergents” i els seus inversors i treballadors, així com altres mesures amb abast divers, no relacionades amb aquesta mena d’entitats.

I. IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (AMB ESTABLIMENT PERMANENT)

1. Tipus de gravamen de les empreses emergents

Es redueix el tipus impositiu en l’impost sobre societats i en l’impost sobre la renda de no residents (que s’obtinguin rendes a través d’establiment situat en territori espanyol), del tipus general del 25% al 15% en els quatre primers exercicis des que la base imposable sigui positiva i s’adquireixi i mantingui la condició d’empresa emergent.

2. Ajornament de la tributació d’una empresa emergent

Es permet l’ajornament del deute tributari de l’impost sobre societats o de l’impost sobre la renda de no residents (que s’obtinguin rendes a través d’establiment permanent situat en territori espanyol) en els dos primers exercicis des que la base imposable sigui positiva, sense garanties ni interessos de demora, per un període de 12 i 6 mesos, respectivament, des de la finalització de termini d’ingrés en període voluntari del deute tributari corresponent als citats períodes impositius.

Requisits:

 • Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries en la data de la sol·licitud.
 • Que l’autoliquidació es presenti dins del termini establert

Incompatibilitat:

 • No es pot ajornar l’ingrés de les autoliquidacions complementàries.

3. Supressió de l’obligació d’efectuar pagaments fraccionats

S’elimina l’obligació d’efectuar pagaments fraccionats de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no residents (que s’obtinguin rendes a través d’establiment permanent situat en territori espanyol), per a les empreses que tinguin la condició d’emergents en els dos anys posteriors a aquell en el qual la base imposable sigui positiva, sempre que en ells es mantingui la condició d’empresa emergent.

II. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Amb efectes des de l’1 de gener de 2023, s’introdueixen les següents novetats en la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques (LIRPF):

1. Rendiments del treball en espècie (lliurament d’accions o participacions d’una empresa emergent) exempts

El lliurament d’accions o participacions concedides als treballadors d’una empresa emergent està exempta en la part que no excedeixi de 50.000 euros anuals. L’oferta s’ha d’efectuar dins de la política retributiva general de l’empresa i contribuir a la participació dels treballadors en aquesta última.

Si el lliurament d’accions o participacions socials deriva de l’exercici d’opcions de compra sobre accions o participacions prèviament concedides als treballadors per l’empresa emergent, els requisits per a la consideració com a empresa emergent s’hauran de complir en el moment de la concessió de l’opció.

2. Regla especial de valoració dels rendiments del treball en espècie per accions o participacions concedides als treballadors d’empreses emergents

S’introdueix una regla especial de valoració de les accions o participacions concedides als treballadors d’empreses emergents, i s’estableix que serà el valor de les accions o participacions socials subscrites per un tercer independent en l’última ampliació de capital realitzada l’any anterior a aquell en què es lliurin les accions o participacions socials. Si no s’hagués produït l’ampliació, es valoraran pel valor de mercat que tinguessin les accions o participacions socials en el moment del lliurament al treballador.

3. Regla especial d’imputació temporal per a rendiments del treball en espècie derivats del lliurament d’accions o participacions d’una empresa emergent

Els rendiments del treball en espècie derivats del lliurament d’accions o participacions d’una empresa emergent que estiguin subjectes per excedir dels 50.000 euros s’imputaran en el període impositiu en el qual concorri alguna de les següents circumstàncies:

 • Que el capital de la societat sigui objecte d’admissió a negociació en borsa de valors o en qualsevol sistema multilateral de negociació, espanyol o estranger.
 • Que es produeixi la sortida del patrimoni del contribuent de l’acció o participació corresponent.

Límit: si en el termini de deu anys des del lliurament de les accions o participacions no s’ha produït alguna de les circumstàncies, cal imputar els rendiments del treball en el període impositiu en el qual s’hagi complert el citat termini de deu anys.

4. Rendiments del treball obtinguts per la gestió de fons vinculats a l’emprenedoria, a la innovació i al desenvolupament de l’activitat econòmica

S’integraran en la base imposable en un 50% del seu import els rendiments del treball obtinguts pels administradors, gestors o empleats de les entitats de capital-risc o de les seves entitats gestores, sense que hi pugui haver exempció o cap reducció, quan es compleixin els següents requisits:

a) Els drets econòmics especials d’aquestes participacions, accions o drets estiguin condicionats al fet que els restants inversors en l’entitat, obtinguin una rendibilitat mínima garantida definida en el seu reglament o estatut.

b) Manteniment durant un període mínim de cinc anys de les participacions, accions o drets, tret que

 • Es produeixi la seva transmissió mortis causa,
 • Es liquidin anticipadament o quedin sense efecte o es perdin totalment o parcialment a conseqüència del canvi d’entitat gestora, i en aquest cas, s’hauran d’haver mantingut ininterrompudament fins que es produeixin aquestes circumstàncies. El que es disposa en aquesta lletra serà exigible, si escau, a les entitats titulars de les participacions, accions o drets.

5. Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació:

Són diverses les modificacions que s’introdueixen en aquesta deducció, regulada en l’article 68.1 de la LIRPF:

 • S’incrementa del 30% al 50% el percentatge de deducció.
 • S’augmenta la base màxima de deducció de 60.000 a 100.000 euros.
 • Amb caràcter general, s’eleva de 3 a 5 anys el termini per a subscriure les accions o participacions, a comptar des de la constitució de l’entitat, i fins a 7 per a les empreses emergents.

6. Règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol (règim d’impatriats)

En aquest règim especial, regulat en l’article 93 de la LIRPF, s’introdueixen les següents novetats:

 • Es minora el nombre de períodes impositius anteriors al desplaçament a territori espanyol durant els quals el contribuent no pot haver estat resident fiscal a Espanya, que passa de 10 a 5 anys.
 • S’estén l’àmbit subjectiu d’aplicació del règim als treballadors per compte d’altri, en permetre la seva aplicació a treballadors que, sigui o no ordenat per l’ocupador, es desplacin a territori espanyol per a treballar a distància utilitzant exclusivament mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació, així com a administradors d’empreses emergents amb independència del seu percentatge de participació en el capital social de l’entitat.
 • S’estableix la possibilitat d’acollir-se al règim especial, això és, d’optar per tributar per l’impost de la renda de no residents, als fills del contribuent menors de vint-i-cinc anys (o sigui quina que sigui la seva edat en cas de discapacitat) i al seu cònjuge o, en el supòsit d’inexistència de vincle matrimonial, el progenitor dels fills, sempre que compleixin les següents condicions:
  • Que es desplacin a territori espanyol amb el contribuent o en un moment posterior, sempre que no hagués finalitzat el primer període impositiu en el qual a aquest li resulti d’aplicació el règim especial.
  • Que adquireixin la seva residència fiscal a Espanya.
  • Que no hagin estat residents a Espanya durant els 5 períodes impositius anteriors a aquell en què es produeixi el seu desplaçament a territori espanyol i que no hagin obtingut rendes que es qualifiquin d’obtingudes mitjançant establiment permanent situat en territori espanyol, excepte a conseqüència de la realització a Espanya d’una activitat econòmica qualificada d’activitat emprenedora i d’una activitat econòmica per part d’un professional altament qualificat que presenti serveis a empreses emergents, o que dugui a terme activitats de formació, recerca, desenvolupament i innovació, percebent per això una remuneració que representi en conjunt més del 40% de la totalitat dels rendiments empresarials, professionals i del treball personal.
  • Que la suma de les bases liquidables totals d’aquests altres contribuents (fills, cònjuge o progenitor) que es desplacen a Espanya amb el contribuent que origina l’aplicació del règim especial, sigui inferior a la base liquidable d’aquest últim contribuent.

Aquest règim especial resultarà aplicable durant els successius períodes impositius en els quals, complint-se aquestes condicions, el mateix resulti també d’aplicació al contribuent que origina l’aplicació del règim especial.

MESURES EN RELACIÓ AMB EL FOMENT I PROMOCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM

Bonificació de quotes per a treballadors autònoms d’empreses emergents en situació de pluriactivitat.

Els beneficiaris seran els treballadors inclosos en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA) per posseir el control efectiu, directe o indirecte, d’una empresa emergent que, de manera simultània, treballin per compte d’altri per a un altre ocupador.

La bonificació serà del 100% de la quota corresponent a la base mínima establerta, a cada moment, amb caràcter general en el RETA i el temps del seu gaudi, sempre que persisteixi la situació de pluriactivitat, serà com a màxim dels tres primers anys comptats des de la data de l’alta que es produeixi a conseqüència de l’inici de l’activitat autònoma per la dedicació a l’empresa emergent.

S’haurà de tenir present que aquest benefici s’extingirà quan cessi la situació de pluriactivitat i que no es reiniciarà en el cas que es produeixi una nova situació de pluriactivitat.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

 

 

Newsletter