L’Impost sobre el Patrimoni. Qui ha de pagar. Exempcions.

L’objecte imposable de l’Impost sobre el Patrimoni és el patrimoni net de les persones físiques. S’entén per patrimoni net el conjunt de béns i drets de contingut econòmic dels quals sigui titular una persona física, amb deducció de les càrregues i gravàmens que disminueixin el seu valor, així com dels deutes i obligacions personals de les quals hagi de respondre el subjecte passiu.

Estan obligats a presentar declaració les persones amb un patrimoni net superior a 700.000 euros, o en tot cas, les persones les quals el valor dels seus béns i drets sigui superior a 2.000.000 €.

No obstant això, a Catalunya, a dia d’avui i fins que la Generalitat no reformi la normativa pròpia, han de presentar liquidació les persones amb un patrimoni net superior a 108.200 Euros (216.400 Euros per a discapacitats) i en tot cas les persones que la suma dels seus béns i drets sigui superior a 2.000.000 Euros.

Per a les persones amb salari “mileurista”, però amb un gran patrimoni, existeix un límit conjunt de la quota íntegra de l’Impost del Patrimoni i de la quota de l’IRPF: La suma de les quotes de tots dos impostos no pot superar el 60% de la suma de les bases imposables de l’IRPF de l’exercici.

El valor dels béns immobles que ha de computar-se a la base imposable de l’impost, és el que resulti major de; el valor cadastral, el valor comprovat per l’Administració a l’efecte d’altres impostos, o el preu d’adquisició.

El valor de les accions o participacions no exemptes de l’impost serà, segons els casos; el valor nominal, el valor teòric segons l’últim balanç aprovat  o el valor resultant de capitalitzar els beneficis.

El valor dels dipòsits bancaris serà el saldo a 31 de desembre o saldo mitjà de l’últim trimestre si és superior. En les assegurances de vida es computarà el valor de rescat a 31 de desembre i les joies, pells i vehicles a valor de mercat a 31 de desembre.

Exempcions.

A més de la quantitat fixada com a mínim exempt existeixen una seriosa de béns que formen part del patrimoni que estan exempts i no han de computar-se a la base imposable de l’impost.

Aquestes exempcions són les següents:

1. L’habitatge habitual del contribuent està exempta fins a un import màxim de 300.000. A Catalunya també s’aplica aquest import màxim.

2. Les obres d’art i antiguitats de valor inferior a les quantitats que marca la Llei de l’Impost. A manera d’exemple estan exemptes les obres pictòriques i escultòriques amb menys de cent anys d’antiguitat de valor inferior a 90.151,82 ,€ o els dibuixos o gravats de valor inferior a 18.030, 36€.

3. Aixovar domèstic: Es declara exempt l’aixovar domèstic. No obstant això s’exclou d’aquesta exempció les joies, pells de caràcter sumptuós, vehicles, embarcacions, aeronaus.

4. Patrimoni Empresarial i participacions en entitats*.

* El patrimoni empresarial d’un empresari individual.

Queden exempts els béns i drets de les persones físiques necessaris per al desenvolupament de la seva activitat empresarial i professional. Per a això cal que l’activitat constitueixi la principal font de renda del subjecte passiu i que aquest l’exerceixi de manera habitual, personal i directa.

També estan exempts els béns i drets comuns als dos membres del matrimoni quan s’utilitzin en el desenvolupament de l’activitat empresarial o professional de qualsevol dels cònjuges, sempre que es compleixin els requisits abans indicats.

En l’aplicació de l’exempció ha de tenir-se en compte el següent:

1. Es consideren activitats empresarials o professionals les que tinguin naturalesa d’activitat econòmica.

Especialment,  han de concórrer les següents circumstàncies simultàniament:

  • Que en el desenvolupament de l’activitat es compti, almenys, amb un local exclusivament destinat a dur a terme la gestió de la mateixa.
  • Que per a l’acompliment de l’activitat es tingui, almenys una persona amb contracte laboral o jornada completa.

A sensu contrari, quan l’activitat referida no expliqui, almenys, amb aquesta mínima organització, materialitzada en les dues circumstàncies transcrites, les rendes corresponents han de qualificar-se de rendiments del capital immobiliari i el valor dels immobles s’imputen a la base imposable de l’Impost del Patrimoni.

S’ha considerat pel TEAC (Tribunal Econòmic Administratiu Central), que la concurrència dels requisits relatius al local i la persona contractada per considerar que existeix activitat econòmica són requisits mínims, però no necessàriament suficients. Aquests requisits no impliquen una presumpció iuris et de iure, sinó iuris tantum, doncs sinó hi ha, per exemple, una càrrega de treball necessària i suficient per disposar d’aquests elements (local i treballador), la seva concurrència pot qualificar-se d’innecessària per a l’obtenció dels ingressos.

2. L’exempció pot ser aplicada per:

  • El subjecte passiu que exerceixi l’activitat de manera habitual i de forma personal i directa i sempre que la mateixa constitueixi la seva principal font de renda. Això es compleix quan almenys el 50% de la seva base imposable de l’IRPF, procedeixi dels rendiments nets d’aquesta activitat.
  • Pel cònjuge del subjecte passiu quan els béns afectes siguin comuns a tots dos.

Quan el subjecte passiu exerceixi més d’una activitat amb les condicions indicades, l’exempció inclou a tots els béns i drets afectes a les mateixes.

* Les participacions o accions de Societats.

Gaudeixen d’exempció la plena propietat, la nua propietat i el dret d’usdefruit vitalici sobre les participacions en entitats, sempre que es compleixin cadascun dels requisits indicats a continuació:

1.El subjecte passiu titular ha de:

  • Ostentar un percentatge de participació igual o superior al 5% del capital. Aquest percentatge s’eleva al 20%, quan es computa conjuntament amb el seu cònjuge, ascendents, descendents o col·laterals de segon grau.
  • Exercir efectivament funcions de direcció en la participada i percebre per això una retribució que representi més d’un 50% del total dels seus rendiments de treball i d’activitats econòmiques. Quan la participació en l’entitat és conjunta amb alguna o algunes persones pertanyents al grup de parentiu, les funcions d’adreça i les remuneracions derivades de la mateixa han de complir-se almenys en una de les persones del citat grup, sense perjudici que totes elles tinguin dret a l’exempció.

2. L’entitat participada, sigui o no societària, no pot tenir per activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari, entenent-se que una entitat gestiona un patrimoni mobiliari o immobiliari i que per tant, no realitza una activitat econòmica, quan durant més de 90 dies de l’exercici social més de la meitat del seu actiu està constituït per valors o no està afecte a activitats econòmiques.

Per tant si aquesta entitat durant l’exercici fiscal, ha deixat de complir durant més de 90 dies els requisits assenyalats per ser considerada activitat empresarial, la propietat de les participacions o accions perdrà l’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni.

Newsletter