Les empreses amb més de 50 treballadors han de comptar amb un canal de denúncies

La Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció estableix l’obligació per a empreses amb 50 treballadors o més d’implantar un sistema d’informació, alhora que es garanteix la protecció dels informants (que poden ser no sols treballadors per compte d’altri).


 

Sistema intern d’informació (canal de denúncies)

La norma obliga a les empreses de més de 50 treballadors i a les administracions públiques a comptar amb un canal ètic de denúncies («sistema intern d’informació»). Les empreses hauran d’aportar als informants una via preferent per a comunicar les accions o omissions que constitueixen alguna de les infraccions del Dret de la UE, infraccions penals o administratives molt greus o greus i un sistema per a la seva gestió i protecció dels informants, evitant represàlies a aquests, proporcionant-los, si és el cas, les mesures de suport necessàries.

 

Atenció. El canal de denúncies és una eina que permet a les persones (treballadors, col·laboradors, socis, etc.) informar, sense que sofreixin represàlies per això, sobre males conductes en la seva empresa (il·legalitats, fraus, assetjament, etc.). Per a detectar i prevenir millor aquestes pràctiques queden obligades a implementar-ho, entre altres entitats, les empreses o autònoms que tinguin contractats 50 treballadors o més.

La prohibició de represàlies es regula amb especial atenció a l’àmbit laboral, de manera que la informació no pot afectar l’ocupació ni al seu accés o condicions de treball dels informants. La protecció s’estén, en principi, al cap de dos anys del moment de la comunicació, però pot estendre’s més enllà d’aquest període si hi ha causes que ho justifiquin. Aquests sistemes o canals han de ser respectuosos amb la normativa sobre protecció de dades i preservar la identitat de l’informant i de les persones afectades.

 

Canals d’informació

No existeix un únic canal d’informació, sinó que les comunicacions o informacions de les infraccions o irregularitats es podran canalitzar a través de:

  • El canal intern de l’empresa.
  • El canal extern o Autoritat Independent de Protecció a l’Informant (AAI).
  • Revelació pública en plataformes web, xarxes socials, mitjans de comunicació, etc., quan les vies internes o externa no hagin funcionat; existeixi una amenaça imminent per a interès públic; o existeixi un risc de represàlies o de no tractament efectiu.

 

L’òrgan d’administració de l’empresa és el responsable de la implantació del sistema, prèvia consulta amb la representació legal dels treballadors.

 

Sancions

La Llei estableix un règim sancionador propi, amb multes a les persones físiques o jurídiques que cometin les infraccions tipificades.

Així per exemple, constitueix una infracció molt greu no tenir implantat el sistema o adoptar represàlies contra els informants, sancionable amb multa de 30.001 € a 300.000 € per a les persones físiques, i multa d’entre 600.001 € i 1.000.000 € per a les persones jurídiques.

Es podran imposar així mateix sancions accessòries com l’amonestació, la prohibició d’obtenir subvencions o altres beneficis fiscals durant un termini de fins a quatre anys, així com la prohibició de contractar amb el sector públic durant tres anys.

Newsletter